LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA (valsts nodeva Ls 9,84) vai ( 14 euro )

 

Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē laulības un izsniedz laulības apliecības.

Iesniegumu laulību reģistrācijai var iesniegt jebkurā LR dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no personu dzīvesvietas.

Laulības reģistrācijai iesniedzamie dokumenti:

  • pases;
  • noteikta parauga iesniegums (aizpildāms dzimtsarakstu nodaļas darbinieka klātbūtnē);
  • dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu (miršanas apliecība vai laulības šķiršanu apliecinošs dokuments).

Ārzemnieki, kuri laulības noslēgšanas brīdī Latvijā uzturas likumīgi, var noslēgt laulību, papildus jau minētajiem dokumentiem iesniedzot savas valsts dokumentu (tulkotu latviešu valodā) par to, ka nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā.

 

Maksas pakalpojumi par laulības ceremonijas organizēšanu:

N.p.k.

Pakalpojums

Maksa

( Ls )

PVN 21%

( Ls )

Maksa ar  PVN  kopā ( Ls )

1.1.

 

Reģistrācija bez viesu klātbūtnes:

- novada iedzīvotājiem;

- citu pašvaldību iedzīvotājiem;

-  ar ārzemju pilsoni.

 

5,00

10,00

15,00

 

1.05

2.10

3.15

 

6.05

12.10

18.15

1.2.

Svinīga laulību reģistrācija ar viesu klātbūtni:

- novada iedzīvotājiem;

- citu pašvaldību iedzīvotājiem;

- ar ārzemju pilsoni.

 

 

10,00

20,00

30,00

 

 

2.10

4.20

6.30

 

 

12.10

24.20

36.30

-          Atbrīvoti no maksas pakalpojumiem 100% apmērā novadā dzīvojošie 1. un 2. grupas invalīdi, trūcīgās un politiski represētā personas.  

-          Atbrīvoti no maksas pakalpojumiem 50% apmērā, ja viens no laulības pieteicējiem ir novadā  dzīvojošais 1. un 2. grupas invalīds, trūcīgā un politiski represētā persona. 

 

Laulības noslēgšanas iesniegums

PDF

Word

    Drukāšanai      Aizpildīšanai   

 Dzimtsaraksti

Ilūkstes novada iedzīvotājiem, kuri nodzīvojuši kopā 50 gadus un kuri vēlas to atzīmēt, dzimtsarakstu nodaļa rīko Zelta kāzu jubilejas.