Ilūkstes novada domes sēde

2017.gada 23.februārī

Ilūkstē   

                                                                                                                    Nr.3     

Sēde sākas plkst. 15.00                                       

Darba kārtībā

 1. Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem.
 2. Par sporta un atpūtas nometņu dalībnieku ēdināšanas maksu.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai “Moto Ilūkste”.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudzei.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J.K. Bebrenes pagastā.
 6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Afganistānas karā kritušo karavīru piemiņas pasākumam.
 7. Par grozījumiem 24.11.2016. domes lēmumā Nr.423 “Par Ilūkstes novada kultūras centra un tā struktūrvienību ieejas maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi“.
 8. Par grozījumiem Ilūkstes novada Kultūras centra nolikumā.
 9. Par grozījumiem Ilūkstes novada Sporta skolas nolikumā.
 10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par azartspēļu organizēšanas atļauju Ilūkstes novadā.
 11. Par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktores Ināras Valpēteres pilnvaru laiku.
 12. Par Teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma Stadiona ielā 7, Ilūkstē iegūšanu pašvaldības īpašumā.
 14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stendera iela 6-25, Eglainē, atsavināšanu.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Pakalni”, Bebrenes pagastā, atsavināšanu.
 16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ZS “Puķudruva” Subates pilsētā.
 17. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Puteņi 1”, Dvietē, ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 18. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu M.B. Dvietes pagastā.
 19. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kalmes” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Meža kalmes” piešķiršanu.
 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.S. Bebrenes pagastā.
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu K.L. Bebrenes pagastā.
 22. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Rožlauki” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Vārpas” un “Ezermala” piešķiršanu.
 23. Par pašvaldības zemes (kadastra apzīmējums 4480 007 0101) Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.T. Pilskalnes pagastā.
 25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu N.K. Šēderes pagastā.
 26. Par zemes iznomāšanu Z.B. Šēderes pagastā.
 27. Par zemes iznomāšanu J.D. Šēderes pagastā.
 28. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Mūrnieki 1” Šēderes pagastā.
 29. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Mednieki” Šēderes pagastā.
 30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.V. Eglaines pagastā.
 31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.N. Eglaines pagastā.
 32. Par zemes iznomāšanu D.L. Eglaines pagastā.
 33. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Annītes” Prodes pagastā
 34. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I.G. Jēkabpils ielā, Ilūkstē.
 35. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K. Bebrenes pagastā.
 36. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.S. un M.S. Bebrenes pagastā.
 37. Par zvejas tiesību nomu I.A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.
 38. Par zvejas tiesību nomu V.S. Āzišķu   un Baltmuižas ezeros Prodes pagastā.