Domes sēde

2017.gada 30.novembrī  

Ilūkstē   

                                                                                                                                     Nr. 18 

Sēde sākas plkst. 15:00                                       

 

Darba kārtībā

 1. Par valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai Ilūkstes 1.vidusskolā.
 2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugumam.
 3. Par grozījumiem domes 28.08.2014. lēmumā Nr.423 “Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
 4. Par daļēju transporta izdevumu segšanu par skolēnu nogādāšanu uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu.
 5. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 6. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.
 7. Par Ilūkstes novadā dzīvojošo iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos.
 8. Par saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” precizēšanu.
 9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu Ražošanas objekta būvniecībai Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijā.
 10. Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu.
 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunkastaņi”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu.
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu ielā 10-1, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabals) Alejas ielā 5A, Subatē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 14. Par adreses “Laukmalas” piešķiršanu Ilūkstē.
 15. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ž.U. Ilūkstes pilsētā.
 16. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Krasta iela 17, Subatē, nodošanu atsavināšanai.
 17. Par adreses un nosaukuma maiņu no “Kaspari” uz “Spēkavoti” Bebrenes pagastā.
 18. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Bebrenes nami” Bebrenes pagastā.
 19. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Apīņi” Bebrenes pagastā.
 20. Par zemes iznomāšanu IK “Žāģeri” Bebrenes pagastā.
 21. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ozoliņi 1” Dvietes pagastā un nosaukumu “Rudzu kalni” un “Paliene” piešķiršanu.
 22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.A. Dvietes pagastā.
 23. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu R.M. Dvietes pagastā.
 24. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Dvietes pagastā.
 25. Par zemes iznomāšanu J.G. Dvietes pagastā.
 26. Par zemes iznomāšanu k/s “Dubezers” Pilskalnes pagastā.
 27. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu R.V. Pilskalnes pagastā.
 28. Par 26.10.2017. domes lēmuma Nr.390 atcelšanu.
 29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.N. Šēderes pagastā.
 30. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu I.Č. Eglaines pagastā.
 31. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V.M. Eglaines pagastā.
 32. Par pašvaldības zemes vienības (4456 005 0076) Eglaines pagastā nomas tiesību izsoli.