Grafiskā daļa

Kartoshēmas

 

Kartes

Subates pašvaldības teritorijas plānojums 2007. - 2019.g.

    paskaidrojuma raksts

    teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 Vides pārskats