Izsoles un konkursi

 

         Ilūkstes novada pašvaldība piedāvā atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltmuiža 10”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4456 004 0200, kas sastāv no zemes vienības 0,10 ha platībā un 8-dzīvokļu dzīvojamās mājas (nepabeigta būvniecība).          Tālrunis uzziņām Eglaines pagasta pārvaldē: 26164916


         2017.gada 9. martā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Aleksa”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4480 008 0316, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,1 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4480 008 0281, par nosolīto cenu EUR 4000.00.

         2017.gada 9. martā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Dolnava”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4480 005 0158, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,09 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4480 005 0158, par nosolīto cenu EUR 1700.00.

        2017.gada 9. martā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Veczemnieki 3”, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4490 004 0064, kas sastāv no vienas zemes vienības 5.92 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 004 0055, par nosolīto cenu EUR 11 500.00.


        2016.gada 28.jūnijā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Piesubate”, Prodes pagastā, kadastra Nr. 4435 007 0111, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4435 007 0111, 3,9 ha kopplatībā par nosolīto cenu EUR 6041.00.

        2016.gada 28.jūnijā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Akmeņlauki”, Prodes pagastā, kadastra Nr. 4435 007 0072, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4435 007 0072, 21,72 ha kopplatībā par nosolīto cenu EUR 17165.00.


       2016.gada 16.augustā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –ēkas (garāžas) Balvu ielā 1C-k-36, Daugavpils, kadastra Nr. 0500 510 0037, kas sastāv no astoņām garāžām par nosolīto cenu EUR 3208.00.

      2016.gada 30.augustā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mieriņi 1”, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4454 008 0012, kas sastāv no vienas zemes vienības 3.11 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4454 008 0457, par nosolīto cenu EUR 3835.00.


  1. Nomas objekts – pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 6, Ilūkste, Ilūkstes novads, telpu grupu, kadastra apzīmējums 4407 003 169 004, 005, 006, telpas Nr.1 (trīs telpas) 74,1 kv.m. kopplatībā.
  1. Nomas tiesību izsoles sākumcena- EUR 3.00 (trīs euro un 00 centi) gadā par 1kv.m.
  2. Izsoles solis- EUR 0.10 (desmit centi).
  3. Nomas objekta izmantošanas veids – kokapstrādes ražotne.
  4. Nomas termiņš –10 (desmit) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
  5. Izsoles veids –nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2016.gada 13. jūlija plkst. 15.00, Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā – Ilūkstē, Brīvības ielā 7, tālr. 65447850.
  7. Izsole notiks 2016.gada 14.jūlijā plkst. 10.00, Ilūkstes novada pašvaldības telpās – Ilūkstē, Brīvības ielā Nr.7.
  8. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumiem.
  9. Nomas līguma projekts pielikumā.

      Pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 6, Ilūkstē telpu grupu telpu Nr.1 nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, sakarā ar to, ka neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu.