Izsoles un konkursi

       2017.gada 3.oktobrī plkst. 10:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Smilšu iela 25A-1, Ilūkste, kadastra Nr.4407 900 0498, kas sastāv no dzīvokļa 26.0 kv.m. kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 005 0199 001, un palīgēku, kadastra apzīmējumi 4407 001 0199 002, 4407 005 0199 003, 260/1705 domājamās daļas. Objekta sākotnējā cena EUR 1705.00.

      Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli var līdz 2017.gada 29.septembrim plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (darbdienās no plkst. 8:00 –12:00 un no plkst.13:00 – 15:00) Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 170.50) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

      Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Smilšu iela 25A-1, Ilūkste” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

       Personām, kurām īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurām ir pirmpirkuma tiesības, pieteikums izsolei par pirmpirkuma tiesību izmantošanu jāpiesaka izsoles noteikumos norādītajā termiņā.

      Noteikumi.

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

 

         Ilūkstes novada pašvaldība 2017.gada 27.jūnijā plkst.10:00 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu „Jauncinīši”, Prodes pagasts, kadastra Nr.4435 005 0079, kas sastāv no divām zemes vienībām, kadastra apzīmējumi 4435 005 0080, 4435 005 0112, 54,16 ha kopplatībā. Objekta sākotnējā cena- EUR 113 980.00.

           Personai, kurai ir tiesības uz pirmpirkumu, jāiesniedz pieteikums līdz 2017.gada 16.jūnijam plkst.15:00. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo informāciju publicējot mājas lapā: www.ilukste.lv

           Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2017.gada 22.jūnijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 11398.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

           Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB bankas UNLA LV2X kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS SWEDBANK HABA LV22 kontā LV53HABA0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu ‘”Jauncinīši”, Prodes pagasts”.

         Izsoles noteikumus skatīt šeit.

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

02.06.2017. saņemts pieteikums no personas, kurai ir tiesības uz pirmpirkumu.

            2017.gada 27. jūnijā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Jauncinīši”, Prodes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4435 005 0079, kas sastāv no divām zemes vienībām, kadastra apzīmējumi 4435 005 0080 un 4435 005 0112, 54.16 ha kopplatībā, par nosacīto cenu EUR 113 990.00.

 

       2017.gada 13.jūnijā plkst. 9:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (starpgabals) „Mazkangari”, Eglaines pagasts, kadastra Nr.4456 005 0140, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4456 005 0101, 0.7452 ha kopplatībā. Objekta sākotnējā cena EUR 1980.00 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro un 00 centi).

     Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu ir īpašniekiem, kuru īpašumi pieguļ atsavināmajam objektam un īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Pirmpirkuma tiesības var izmantot tikai tad, ja pieteikums rakstveidā iesniegts līdz 2017.gada 2.jūnijam plkst.12.00. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo informāciju publicējot pašvaldības mājas lapā.

    Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2017.gada 9.jūnijam plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (darbdienās no plkst. 8:00 –12:00 un no plkst.13:00 – 15:00) Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 (piecpadsmit euro un 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 198.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

     Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu (starpgabals “Mazkangari”, Eglaines pagasts)” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

Izsoles noteikumus skatīt šeit skatīt šeit.  

12.05.2017. saņemts pieteikums no personas, kurai ir tiesības uz nekustamā īpašuma (starpgabala) “Mazkangari” pirmpirkumu.

            2017.gada 13. jūnijā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mazkangari”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4456 005 0140, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,7452 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4456 005 0101, par nosacīto cenu EUR 1980.00.

   

       2017.gada 13.jūnijā plkst. 10:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (starpgabals) Jēkabpils iela 15A, Ilūkste, kadastra Nr.4407 001 0201, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407 001 0099, 0.0381 ha kopplatībā. Objekta sākotnējā cena EUR 1010.00 (viens tūkstotis desmit euro un 00 centi).

      Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu ir īpašniekiem, kuru īpašumi pieguļ atsavināmajam objektam un īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Pirmpirkuma tiesības var izmantot tikai tad, ja pieteikums rakstveidā iesniegts līdz 2017.gada 2.jūnijam plkst.12:00. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo informāciju publicējot pašvaldības mājas lapā.

     Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2017.gada 9.jūnijam plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (darbdienās no plkst. 8:00 –12:00 un no plkst.13:00 – 15:00) Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 (piecpadsmit euro un 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 101.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

     Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu (starpgabals) Jēkabpils iela 15A, Ilūkste” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

 22.05.2017. saņemts pieteikums no personas, kurai ir tiesības uz nekustamā īpašuma (starpgabala) Jēkabpils ielā 15A, Ilūkstē pirmpirkumu.

       2017.gada 13. jūnijā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Jēkabpils ielā 15A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4407 001 0201, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,0381 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4407 001 0099, par nosacīto cenu EUR 1010.00.

 

         Ilūkstes novada pašvaldība piedāvā atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltmuiža 10”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4456 004 0200, kas sastāv no zemes vienības 0,10 ha platībā un 8-dzīvokļu dzīvojamās mājas (nepabeigta būvniecība).          Tālrunis uzziņām Eglaines pagasta pārvaldē: 26164916


         2017.gada 9. martā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Aleksa”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4480 008 0316, kas sastāv no vienas zemes vienības 2,1 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4480 008 0281, par nosolīto cenu EUR 4000.00.

         2017.gada 9. martā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Dolnava”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4480 005 0158, kas sastāv no vienas zemes vienības 1,09 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4480 005 0158, par nosolīto cenu EUR 1700.00.

        2017.gada 9. martā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Veczemnieki 3”, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4490 004 0064, kas sastāv no vienas zemes vienības 5.92 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 004 0055, par nosolīto cenu EUR 11 500.00.


        2016.gada 28.jūnijā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Piesubate”, Prodes pagastā, kadastra Nr. 4435 007 0111, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4435 007 0111, 3,9 ha kopplatībā par nosolīto cenu EUR 6041.00.

        2016.gada 28.jūnijā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Akmeņlauki”, Prodes pagastā, kadastra Nr. 4435 007 0072, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4435 007 0072, 21,72 ha kopplatībā par nosolīto cenu EUR 17165.00.


       2016.gada 16.augustā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu –ēkas (garāžas) Balvu ielā 1C-k-36, Daugavpils, kadastra Nr. 0500 510 0037, kas sastāv no astoņām garāžām par nosolīto cenu EUR 3208.00.

      2016.gada 30.augustā rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Mieriņi 1”, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4454 008 0012, kas sastāv no vienas zemes vienības 3.11 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4454 008 0457, par nosolīto cenu EUR 3835.00.


  1. Nomas objekts – pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 6, Ilūkste, Ilūkstes novads, telpu grupu, kadastra apzīmējums 4407 003 169 004, 005, 006, telpas Nr.1 (trīs telpas) 74,1 kv.m. kopplatībā.
  1. Nomas tiesību izsoles sākumcena- EUR 3.00 (trīs euro un 00 centi) gadā par 1kv.m.
  2. Izsoles solis- EUR 0.10 (desmit centi).
  3. Nomas objekta izmantošanas veids – kokapstrādes ražotne.
  4. Nomas termiņš –10 (desmit) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
  5. Izsoles veids –nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  6. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2016.gada 13. jūlija plkst. 15.00, Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā – Ilūkstē, Brīvības ielā 7, tālr. 65447850.
  7. Izsole notiks 2016.gada 14.jūlijā plkst. 10.00, Ilūkstes novada pašvaldības telpās – Ilūkstē, Brīvības ielā Nr.7.
  8. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar izsoles noteikumiem.
  9. Nomas līguma projekts pielikumā.

      Pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 6, Ilūkstē telpu grupu telpu Nr.1 nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu, sakarā ar to, ka neviens pretendents nav iesniedzis pieteikumu.