Izsoles un konkursi

 

Publicējamā informācija par nomas objektu

  1. Nomas objekti – pašvaldības zeme Eglaines pagastā.
  1. Zemes vienība 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4456 005 0076.
  2. Nomas tiesību izsoles sākumcena par zemes vienību – EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro, 00 euro centi)
  3. Izsoles solis - EUR 10.00.
  4. Nomas objektu izmantošanas veids – lauksaimnieciskā ražošana (bez apbūves tiesībām).
  5. Nomas termiņš –5 (pieci) gadi no līguma noslēgšanas brīža.
  6. Izsoles veids – nomas tiesību atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  7. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš - līdz 2017.gada 14. decembrim plkst. 11.00, Eglaines pagasta pārvaldē – Stendera ieāa 7, Eglainē, tālr. 65437343.
  8. Izsole notiks 2017.gada 14. decembrī plkst. 11.00, Eglaines pagasta pārvaldē – Stendera ielā 7, Eglainē.
  9. Izsoles norises kārtība, saskaņā ar Izsoles noteikumiem, ar kuriem var iepazīties Eglaines pagasta pārvaldē.

 

      2018.gada 9.janvārī plkst. 9:30 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Avotu iela 10-1, Ilūkste, kadastra Nr.4407 900 0153, kas sastāv no dzīvokļa 43,1 kv.m. kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 004 0075 001, un palīgēku, kadastra apzīmējums 4407 004 0075 002, 4407 004 0075 003 un 4407 004 0075 006, 431/865 domājamās daļas. Objekta sākotnējā cena EUR 2750.00.

       Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2018.gada 5.janvārim plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (darbdienās no plkst. 8:00 –12:00 un no plkst.13:00 – 15:00) Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 275.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

       Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Avotu iela 10-1, Ilūkste” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

      Izsoles noteikumus skatīt šeit.

 

      2018.gada 9.janvārī plkst. 9:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (starpgabals) Alejas iela 5A, Subate, kadastra Nr.4415 001 0033, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4415 001 0073, 0.1928 ha kopplatībā. Objekta sākotnējā cena EUR 1305.00.

      Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu ir īpašniekiem, kuru īpašumi piegul atsavināmajam objektam un īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Pirmpirkuma tiesības var izmantot tikai tad, ja pieteikums rakstveidā iesniegts līdz 2018.gada 2.janvārim plkst.12:00. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo informāciju publicējot pašvaldības mājas lapā.

      Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2018.gada 5.janvārim plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (darbdienās no plkst. 8:00 –12:00 un no plkst.13:00 – 15:00) Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 130.50) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

      Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu (starpgabals) Alejas iela 5A, Subate” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

      Izsoles noteikumus skatīt šeit.

 

 

       Ilūkstes novada pašvaldība rīko apbūves tiesības rakstisku izsoli augstas kvalitātes kokogļu brikešu objekta būvniecībai 6000 m2 platībā, kadastra apzīmējums 4407 004 0151, “Mežlīči”, Ilūkstē. Piedāvājumus iesniegt Ilūkstes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes nov., LV-5447, līdz 2017.gada 5.decembrim, plkst.13:00; sīkāka informācija: tālr. 65447862.  izsoles noteikumiobjekta izvietojuma shēma.

       2017.gada 5. decembrī rīkotajā apbūves tiesības izsolē persona ieguva apbūves tiesību uz daļu no zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407 004 0151 (“Mežlīči”, Ilūkstē) 6000 kv.m. kopplatībā, par piedāvāto apbūves tiesības vienreizējo maksu EUR 450.00.

 

             2017.gada 3. oktobrī rīkotajā izsolē persona iegādājās Ilūkstes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Smilšu iela 25A-1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4407 900 0498, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 26.0 kv.m. platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 005 0199 001 un palīgēku, kadastra apzīmējumi 4407 005 0199 002 un 4407 005 0199 003, 260/1705 domājamās daļas, par nosacīto cenu EUR 1715.00.

                

         Ilūkstes novada pašvaldība piedāvā atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltmuiža 10”, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4456 004 0200, kas sastāv no zemes vienības 0,10 ha platībā un 8-dzīvokļu dzīvojamās mājas (nepabeigta būvniecība).          Tālrunis uzziņām Eglaines pagasta pārvaldē: 26164916