BEBRENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ UN PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA

 PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

 Ilūkstes novada Bebrenes pagastā

2016.gada novembris