APSTIPRINĀTS

ar Ilūkstes novada domes

27.08.2009. sēdes lēmumu

Nr.415 (prot. Nr.15., 20.&)

 

ILŪKSTES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS

IESTĀDES „ZVANIŅŠ” NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta 1. daļu,

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

 

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš” (turpmāk tekstā - Iestāde) ir Ilūkstes novada domes ( turpmāk – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās  izglītības iestāde ar pirmsskolas grupu filiālēm Subatē, Dvietē un Bebrenē, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un šis nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu.

3. Iestādei ir zīmogs ar Valsts mazā ģerboņa attēlu, kā arī pašvaldības noteikta parauga veidlapas.

4. Iestādei ir sava simbolika - karogs (ar krāsainiem bērnu siluetiem uz balta fona un uzrakstu „Zvaniņš”).

5. Iestādei ir savi norēķinu konti bankā (Saskaņā ar  Izglītības likuma 17.panta ceturtās daļas 6.p, 28.pantu un 60.panta septīto daļu).

6. Iestādes juridiskā adrese: Jēkabpils iela 10a, Ilūkstē, Ilūkstes novads,  LV- 5447

     - Subates pirmsskolas grupu adrese: 1. Maija iela, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

     - Dvietes pirmsskolas grupu adrese: Dvietes pagasts, Dviete, Ilūkstes novads, LV- 5444

     - Bebrenes pirmsskolas grupu adrese:Bebrenes pagasts, Bebrene, Ilūkstes novads, LV-5439.

 

II.    Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un galvenie uzdevumi

7. Iestādes darbības mērķis ir veidot visiem audzēkņiem pieejamu attīstības vidi, īstenot audzināšanas procesu un nodrošināt izglītības programmās noteikto  mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

8. Iestādes darbības pamatvirziens ir audzēkņus attīstoša un audzinoša darbība.

9. Iestādes galvenie uzdevumi:

      9.1. nodrošināt katra audzēkņa spējām atbilstošu attīstību;

      9.2. īstenot  izglītības programmā noteiktos mērķus un uzdevumus;

      9.3. sagatavot audzēkņus pamatizglītības programmas uzsākšanai.

 

III.  Iestādes īstenotās izglītības programmas

10. Iestāde īsteno pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) (Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 20. pantu).

11. Iestāde pēc audzēkņu vecāku (aizbildņu) pieprasījuma var īsteno interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību nosaka Dibinātājs.

 

IV.   Izglītības procesa organizācija Iestādē

12. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, uz to pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi ārējie normatīvie akti, Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Iestādes padomes reglaments, Pedagoģiskās padomes kārtība un citi Iestādes iekšējie normatīvie akti.

13. Iestādē darbojas 17 pirmsskolas grupas, no tām:

      - 8 grupas Ilūkstē

      - 2 grupas Subatē

      - 1 grupa Dvietē

      - 3 grupas Bebrenē, kas katru gadu augusta mēnesī tiek komplektētas atbilstoši audzēkņu vecāku pieprasījumam.

13.1. Ņemot vērā audzēkņu vecumu:

         13.1.1. līdz 2 gadiem,

         13.1.2. no 2-3 gadiem,

         13.1.3. no 3-4 gadiem,

         13.1.4. no 4-5 gadiem,

         13.1.5. no 5-6 gadiem.

         13.1.6. jaukta vecuma grupas.

13.2. Grupas ar dažādiem darba laikiem:

         13.2.1. ar pilnu darba dienu,

         13.2.2. ar nepilnu darba dienu,

         13.2.3. ar pagarinātu darba dienu.

 14. Iestādes darbs pakļauts vienotam dienas režīmam:

        14.1. ar 10,5 stundu darba dienas ilgumu no 700-1730 Ilūkstē un Bebrenē:

 

- 700-800

Audzēkņu pieņemšana dežūrgrupā

 

- 730-830

Audzēkņu pieņemšana, sagaidīšana pirmsskolas grupās,  rotaļas, vērojumi, pārrunas, rīta vingrošana.

 

- 8 30-9 15 

Brokastis dažādās vecuma grupās.

 

- 915-1050

Rotaļnodarbības saskaņā ar apstiprinātu nodarbību tīklu atbilstoši audzēkņu vecumam.

 

- 1130-1220

Pastaiga, rotaļas svaiga gaisā, vērojumi un darbs dabā, spēles un kustību rotaļas.

 

- 1145-12 50 

Pusdienas dažādās vecuma grupās.

 

- 1215-1500

Dienas miegs atbilstoši audzēkņu vecumam.

 

- 1500-1545 

Pēcpusdienas rotaļnodarbības.

 

- 1530-1610 

Launags.

 

- 1600-1630  

Rotaļnodarbības, individuālais darbs ar audzēkņiem.

 

- 1630-1730

Pēcpusdienas pastaiga un došanās uz mājām.

         14.2. ar 9,5 stundu darba dienas ilgumu no 730-1700 Subatē:

 

- 730-830

Audzēkņu pieņemšana, sagaidīšana pirmsskolas grupās,  rotaļas, vērojumi, pārrunas, rīta vingrošana.

 

- 8 30-9 15

Brokastis dažādās vecuma grupās.

 

- 915-1050

Rotaļnodarbības saskaņā ar apstiprinātu nodarbību tīklu atbilstoši audzēkņu vecumam.

 

- 1130-1220

Pastaiga, rotaļas svaiga gaisā, vērojumi un darbs dabā, spēles un kustību rotaļas.

 

- 1145-12 50

Pusdienas dažādās vecuma grupās.

 

- 1215-1500 

Dienas miegs atbilstoši audzēkņu vecumam.

 

- 1500-1545

Pēcpusdienas rotaļnodarbības.

 

- 1530-1610

Launags.

 

- 1600-1630  

Rotaļnodarbības, individuālais darbs ar audzēkņiem.

 

- 1630-1700

Pēcpusdienas pastaiga un došanās uz mājām.

14.3. ar 6 stundu darba dienas ilgumu no 830-1430 Dvietē:

 

- 830-915

Audzēkņu pieņemšana, sagaidīšana pirmsskolas grupās,  rotaļas, vērojumi, pārrunas, rīta vingrošana.

 

- 915-1050

Rotaļnodarbības saskaņā ar apstiprinātu nodarbību tīklu atbilstoši audzēkņu vecumam.

 

- 1130-1220

Pastaiga, rotaļas svaiga gaisā, vērojumi un darbs dabā, spēles un kustību rotaļas.

 

- 1145-12 50

Pusdienas dažādās vecuma grupās.

 

1215-1400

Dienas miegs atbilstoši audzēkņu vecumam.

 

1400-1430

Došanās uz mājām.

15. Audzēkņus iestādē pieņem ar rīkojumu iestādes vadītāja, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, izdarot ierakstu vecāku iesniegumu reģistrācijas žurnālā un saņemto dokumentu reģistrācijas žurnālā.

     15.1. Vecāki iestādes vadītajam iesniedz šādus dokumentus:

            15.1.1. iesniegumu;

            15.1.2. audzēkņa dzimšanas apliecības kopiju,

            15.1.3. audzēkņa medicīnas karti ar speciālistu slēdzienu par veselības stāvokli un profilaktiskajām potēm;

            15.1.4. izziņu par veselības stāvokli;

            15.1.5. medicīniski pedagoģiskās komisijas slēdziena izraksta kopiju, ja bērnam ir fiziskās vai garīgās attīstības traucējumi.

16. Audzēkņus no iestādes atskaita ar rīkojumu iestādes vadītāja sakarā ar :

   16.1. iestādes izlaidumu,

   16.2. vecāku iesniegumu,

   16.3. audzēkņa neattaisnotiem kavējumiem vairāk par 2 mēnešiem,

   16.4. ja netiek veikti maksājumi par audzēkņa ēdināšanu līdz tekošā mēneša 20. datumam - atskaita 1 mēneša laikā.

17. Vieta iestādē audzēkņiem tiek saglabāta ar vadītājas rīkojumu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu šādos gadījumos:

    17.1. audzēkņa veselības nostiprināšanai līdz 3 mēnešiem

    17.2. ja rodas adaptācijas grūtības no 6 mēnešiem līdz 1 gadam,

    17.3. ja mātei ir dzemdību atvaļinājums vai bērna kopšanas atvaļinājums no 12 -18 mēnešiem.

    17.4. vieta iestādē saglabājas vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam, ja vecāki par to informējuši iestādi un apliecinājuši ar parakstu.

 

V. Izglītojamo tiesības un pienākumi

18. Audzēkņu un viņu vecāku tiesības un pienākumus nosaka Iestādes Iekšējās kārtības noteikumi. Izglītojamo pienākumi (Saskaņā ar Izglītības likuma 55. pantu) ir šādi:

    18.1. iegūt pirmsskolas izglītību,

    18.2.  ievērot izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus,

    18.3. ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību,

    18.4. ar saudzīgu attieksmi izturēties pret lietām sev tuvākajā apkārtnē, grupā, laukumos.

19. Izglītojamo tiesības (Saskaņā ar Izglītības likuma 54. pantu)  ir šādas:

   19.1. uz valsts un pašvaldības apmaksātu pirmsskolas izglītību,

   19.2. mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas,

   19.3. izglītošanās procesā izmantot izglītības iestādes telpas un mācību līdzekļus,

   19.4. saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību iestādē un tās organizētajos pasākumos,

   19.5. uz personiskās mantas aizsardzību iestādē,

   19.6. uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem iestādē un tās organizētajos pasākumos

 

  VI.  Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

20. Iestādes pedagogu (tajā skaitā vadītājas) un citu Iestādes darbinieku tiesības un pienākumus nosaka Iestādes Darba kārtības noteikumi, darba koplīgums un darba līgumi. Pedagoga pienākumi (Saskaņā ar Izglītības likuma 51. pantu) izglītošanas procesa ir šādi:

    20.1. radoši un atbildīgi piedalīties pirmsskolas programmas īstenošanā,

    20.2. audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus - Latvijas patriotus,

    20.3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību,

    20.4. ievērot pedagogu profesionālās ētikas normas,

   20.5. nodrošināt izglītojamo iespējas īstenot savas tiesības iestādē,

   20.6. īstenot  pirmsskolas izglītības programmu saistība ar audzēkņu ģimenēm,

   20.7. visi iestādes darbinieki ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

20 1. Iestādi vada vadītājs, kuru ieceļ Dome uz 5 /pieciem/ gadiem. Vadītāja pilnvaru termiņš sākas pēc viņa iecelšanas amatā, ja Dome nav noteikusi citu termiņu. Vadītājs pēc pilnvaru laika beigām var tikt iecelts atkārtoti.        (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar domes 29.12.2011. lēmumu Nr.563 (prot.16.48.&)

21. Pedagogu tiesības (Saskaņā ar Izglītības likuma 52. pantu) ir:

   21.1. piedalīties izglītības iestādes pašpārvaldē,

   21.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo astoņu nedēļu atvaļinājumu,

   21.3. pamatojoties uz līgumu par mācību līdzekļu izstrādāšanu, saņemt apmaksātu, līdz trijiem mēnešiem ilgu, radošā darba atvaļinājumu vai, līdz sešiem mēnešiem ilgu, bezalgas atvaļinājumu Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā,

   21.4. saglabājot pamatalgu izglītības iestādē, kurā pedagogs strādā pamatdarbā, 30 kalendāras dienas triju gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei,

   21.5. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.

 

VII.  Iestādes darbību reglamentējošie iekšējie normatīvie akti

22. Iestādes padomes reglamentu un grozījumus tajā apstiprina vadītāja, saskaņojot ar  Dibinātāju un Iestādes padomi.

23. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina vadītāja, saskaņojot ar Dibinātāju, Iestādes padomi un arodbiedrību.

24. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina vadītāja, saskaņojot ar Iestādes padomi.

25. Pedagoģiskās padomes kārtību un grozījumus tajā apstiprina vadītāja, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.

VIII. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšana

26. Iestādes darbības tiesiskumu nodrošina tās vadītāja.

27. Vadītājas pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt Dibinātājam Ilūkstes novada domē.

28. Iestādes darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt Iestādes vadītājai.

 

IX. Iestādes pašpārvalde (līdzpārvalde)

29. Sabiedrības, Dibinātāja, audzēkņu vecāku un Iestādes sadarbības nodrošināšanai izveido Iestādes padomi, kura darbojas saskaņā ar vadītājas apstiprinātu un ar Dibinātāju saskaņotu Iestādes padomes reglamentu.

30. Dažādu ar pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido Iestādes Pedagoģisko padomi, kura darbojas saskaņā ar vadītājas apstiprinātu Pedagoģiskās padomes kārtību:

   30.1. Lai risinātu dažādus ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus iestādē ir izveidota pedagoģiskā padome. To vada iestādes vadītāja un tās sastāvā ir visi iestādē strādājošie pedagogi.

   30.2. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek trīs reizes gadā (augustā, janvārī un aprīlī).

   30.3. Pedagoģiskā padome:

       30.3.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā uzlabošanai,

       30.3.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi,

       30.3.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiska procesa organizācijas pamatjautājumos,

       30.3.4. izstrādā un apstiprina izglītības iestādes darbības plānu,

       30.3.5. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu iestādē.

 

X. Iestādes papilddarbība

31. Iestādes brīvajās telpās iekārtota un darbojas naktsmītne ar nosaukumu “Atpūtas bāze “Ilūkste””. Tai atvēlētas 3 telpas ar kopējo vietu skaitu 47. Naktsmītnes telpas nodrošinātas ar nepieciešamo inventāru.

32. Maksa par naktsmītnes pakalpojumiem ir apstiprināta ar Ilūkstes novada domes 28.03.2008. lēmumu Nr. 139. 

 

XI. Iestādes finansēšanas kārtība un saimnieciskā darbība

33. Iestādes finansēšanu nodrošina Dibinātājs.

34. Iestādes papildus finanšu līdzekļus veido:

    34.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;  

    34.2. ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un saimnieciskās darbības, kas saskaņota ar Dibinātāju:

         34.2.1. ieņēmumi no vecākiem par audzēkņu ēdināšanu;

         34.2.2. ieņēmumi par naktsmītni,kas izveidota brīvajās iestādes telpās.

 

XII.   Grozījumu veikšanas kārtība Iestādes nolikumā

35. Grozījumus Iestādes nolikumā var ierosināt Dibinātājs, Iestādes padome, Pedagoģiskā padome un vadītāja.

36. Grozījumus Iestādes nolikumā apstiprina Dibinātājs.

 

XIII. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

37. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

 

Vadītāja                                                                                                                                                            Inga Strode