Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas

un tās struktūrvienību pasākumi

2017. gada APRĪĻA mēnesī

Pasākumi

N.p.k.

Datums

Nosaukums

Bibliotēka

1.

1.-30.04

Datorapmācības iesācējiem( individuāli)

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

2.

13.04

Izstāde “Klauni nāk…” Emmas Malahovskas klaunu kolekcija

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

3.

13.04

“Taureņu uzlidojums Bibliotēku nedēļā.. “  Mākslinieks Andreja Tepļakova /Jēkabpils/ izstāde

 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

4.

10.04

Literatūras pēcpusdiena „ Pasaciņa ciemos nāk ” / 2. aprīlis - Starptautiskā bērnu grāmatu diena un H.K. Andersena dzimšanas diena

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

5.

Visu mēnesi

Aptauja „ 2016. gada lasītāko grāmatu tops ” / Apspriedīsim un izvērtēsim, kuras ir 2016. gada lasītākās un interesantākās grāmatas

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

6.

23.04

Bibliotekārā stunda 23. aprīlis – Pasaules grāmatu un autortiesību diena / Sumināsim čaklākos bibliotēkas lasītājus

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

7.

18.-21.04

Bibliotēku nedēļas ietvaros atvērto durvju diena:

a)      iepazīstināšana ar elektroniskajām datu bāzēm un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē (letonika.lv, news.lv – Lursoft   laikrakstu bibliotēka)

b)      pirmā tikšanās ar bibliotēku (iepazīšanās pasākums sešgadīgiem bērniem);

c)      Izstāde (skaistākā Lieldienu ola)

Eglaines pagasta bibliotēka

8.

Aprīļa mēnesī (sekot informācijai)

Konkurss “Papīra plastika”

Bebrenes pagasta bibliotēka

9.

Sekot informācijai

„Mežs – mūsu nākotne”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

Izstādes

1.

1.04

Liter. izstāde: latviešu rakstniekam Andrejam Skailim-90 (1927-2012).

Subates pilsētas bibliotēka

2.

12.04

Liter izstāde: latviešu dzejniecei Kornēlijai Apšukrūmai-80 (1937). „Gan dzīves darbdienu,/gan svētku lappusēm/ bezgala vajadzīgs/ ir saules pieskāriens;/ ar vārdiem, mīlestībā sacītiem,/ to katram uzdāvināt/ varam mēs ikviens.” K.Apšukrūma

Subates pilsētas bibliotēka

3.

23.04

Liter. izstāde: latviešu rakstniecei Ilzei Indrānei-90 (1927). „Izaug koks un izaug rēta. Kāpēc sakāt- aizaug?” I.Indrāne

Subates pilsētas bibliotēka

4.

24.04

Liter. izstāde: latviešu dzejniekam Pēterim Brūverim-60 (1927-2011). „..sirds ar otru sirdi/ ieklausies! Vai dzirdi/ sirds ar otru sirdi/ draudzējas..” P. Brūveris

Subates pilsētas bibliotēka

5.

10.04.

„Nāc nākdama, Lieldieniņa”

Šēderes pagasta bibliotēka

6.

12.04.

Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai — 80 (1937)

„Dzirdēt ar sirdi”

Šēderes pagasta bibliotēka

7.

19.04.

Bibliotēku nedēļa

Jaunāko iespieddarbu apskats

Šēderes pagasta bibliotēka

8.

20.04.

Dzejniekam Andrim Vējānam (īst. v. Donats Kalnačs) — 90(1927–2005)

„Es mīlu Latgali”

Šēderes pagasta bibliotēka

9.

23.04.

Rakstniecei Ilzei Indrānei (īst. v. Undīna Jātniece ) — 90 (1927)

"Baltā stunda"

Šēderes pagasta bibliotēka

10.

24.04.

Dzejniekam, tulkotājam Pēteram Brūverim — 60(1957–2011)

„Aiz stikla”

Šēderes pagasta bibliotēka

11.

02.04.

 

 

Starptautiskā bērnu grāmatu diena

„Ej pie grāmatas pats - Tā pie tevis nenāks!”

Eglaines pagasta bibliotēka

12.

07.04.

 

Izstāde veltīta Pasaules veselības dienai

„Laba veselība pagarina cilvēka mūžu”

Eglaines pagasta bibliotēka

13.

12.04.

„Lai nosargā sevī
To svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši
Caur puteņiem iet”/ K. Apškrūma/

Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai — 80

(1937)

Eglaines pagasta bibliotēka

14.

14.04. – 17.04.

„Ko Lieldienas man atnesa par gadskārtas gaidījumu?”

Eglaines pagasta bibliotēka

15.

23.04.

Rakstniecei un romānu „Ūdensnesējs”, „Lazdu laipa” autorei Ilzei Indrānei (īst. v. Undīna Jātniece) — 90 (1927)

Eglaines pagasta bibliotēka

16.

23.04.

Pasaules grāmatu un autortiesību diena

„Kas kalpo grāmatām, tas kalpo garam; kas kalpo garam, tas kalpo pasaulei” /E.Vildenbruhs/

Eglaines pagasta bibliotēka

17.

 03.04

“Jūsu gaismai uzticēties gribas kad balti brīži kā pīpenes neuzplaukst … “   - dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 80 ( 1937)

Bebrenes pagasta bibliotēka

18.

 

10.04

“Modies, celies, strādā!” - pedagogam, sabiedriskajam darbiniekam, publicistam, valodniekam Atim Kronvaldam - 180 (1837-1875)

Bebrenes pagasta bibliotēka

19.

17.04

“Kāda laime ir just, ka tavas asaras krīt kādam sirdī “- rakstniecei Ilzei Indrānei – 90 (1927)

Bebrenes pagasta bibliotēka

20.

 20.04

 “Mazs rūķītis mīt mani, un reizēm raksta viņš …” - dzejniekam, tulkotājam Pēterim Brūverim – 60 ( 1957 – 2011)

Bebrenes pagasta bibliotēka

21.

05.04

„Ar domām par dārzu, sēklām un stādiem”, dārzkopja padomnieks, grāmatu un žurnālu izstāde

Pašulienes bibliotēkas

22.

13.04

„Agri lēca saulīte Lieldienu rītā”, grāmatu un galda rotājumu izstāde

Pašulienes bibliotēkas

23.

19.04

Pasaules veselības diena, viss par veselību, grāmatu izstāde

Pašulienes bibliotēkas

24.

26.04

„Viss iegriežas kā vēja vērpetē, kad vienpus un otrpus kalnam ne pūsmas, ne elpas,…” Rakstniecei Ilzei Indrānei – 90. Izstāde

Pašulienes bibliotēkas

25.

5.04

„Tik lielu mīlestību

Vai es pelnījusi,

Ko dzejas ceļos

Sveši ļaudis dod?”

Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai – 80

Dvietes pagasta bibliotēka

26.

7.04

„Lieldienas rītā

Ziedēj' zaļa zālīte;

Pats Dieviņš staigāja

Pa zaļu zālīti”

Dvietes pagasta bibliotēka

27.

22.04

Latviešu rakstniecei „Lazdu laipas” autorei Ilzei Indrānei – 90

Dvietes pagasta bibliotēka

28.

19.04

Latviešu dzejniekam, atdzejotajam Pēterim Brūverim – 60

Dvietes pagasta bibliotēka

29.

20.04

Rokdarbu izstāde „Vecās lietas jaunās skaņās”

Dvietes pagasta bibliotēka

30.

21.04

Jaunāko grāmatu apskats

Dvietes pagasta bibliotēka

31.

22.04

Jaunāko grāmatu apskats bērniem

Dvietes pagasta bibliotēka

32.

29.04

LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

Dvietes pagasta bibliotēka

33.

29.04

Latviešu rakstniekam, romāna „Saplēstā krūze” autoram Alfrēdam Dzilumam – 110

Dvietes pagasta bibliotēka

34.

4.04

“Lieldienas – Saules svētki”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

35.

11.04

„Nepievilt savu zemi,

Tāds mums uzdevums dots -” Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai — 80

Pilskalnes pagasta bibliotēka

36.

19.04

„Dzeguzīte gadus skaita”

Rakstniecei Ilzei Indrānei (īst. v. Undīna Jātniece) — 90

Pilskalnes pagasta bibliotēka

37.

10.04

„ Lieldienu zaķim pa pēdām ” / Viss par svētku svinēšanu - ticējumi, tautasdziesmas, rotaļas un mīklu minēšana

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

38.

12.04

„ Neticamā draudzība ” / dzejniecei, bērnu grāmatu autorei Kornēlijai Apškrūmai - 80

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

39.

21.04

„ AK ŠIE Tipsis, Topsis un Tedis…” / Rakstniecei Ilzei Indrānei - 90

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

40.

24.04

„ Brīnumdzejoļi ” / Dzejniekam, tulkotājam Pēterim Brūverim - 60)

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

41.

1.04

„Tev būs dzīvi vērot nenopietnā nopietnībā” rakstniekam Andrejam Skailim -90

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

42.

12.04

“Priekā un skumjās rakstīti panti” dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai -80

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

43.

13.04

“Vīrs zilajā lietusmētelī…” rakstniekam, tulkotājam , dzejniekam dzintaram Sodumam-95

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

44.

13.04

“Dafne no Kornvolas” angļu rakstniecei Dafnei di Morjē -110

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

45.

17.04

“Tev nebūs nekādu mīlestību turēt svētāku par tēvzemes mīlestību…..” pedagogam , sabiedriskajam darbiniekam Atim Kroncvaldam-180

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

46.

17.04

“ Agri lēca saulīte lieldienu rītiņā…”

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

47.

20.04

“Pret jaunu pavasari dienas iet..” dzejniekam Andrim Vējānam-90

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

48.

23.04

“Debesīs raudzīties , pie zemes turēties..” rakstniecei Ilzei Indrānei -90

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

                   Izstādes tiek izliktas vienu nedēļu iepriekš.