Kas ir Ilūkstes novads un kur tas atrodas?

       Ilūkstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā, Daugavas kreisajā krastā. Novads robežojas ar Aknīstes, Daugavpils, Jēkabpils novadiem un Lietuvas Republiku.

       Ilūkstes novads tika izveidots 2003. gadā, apvienojot Ilūkstes pilsētu, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastus.

      Paplašinot novada administratīvo teritoriju, 2009. gadā novadā tika iekļauts Dvietes pagasts, Eglaines pagasts un Subates pilsēta ar lauku teritoriju. 2010. gadā Subates pilsēta ar lauku teritoriju tika sadalīta divās administratīvajās vienībās – Subates pilsēta un Prodes pagasts.

      Kopš 2003. gada novada administratīvais centrs ir Ilūkstes pilsēta. Ilūkste atrodas 25 km attālumā no Daugavpils un 200 km attālumā no Rīgas.

      Novadā dzīvo 8027 iedzīvotāji (pēc iedzīvotāju reģistra datiem uz 01.01.2016.)

     Novada kopējā platība – 648,40 km2 .

 

    Ko apskatīt un apmeklēt Ilūkstes novadā?

     Pie mums ir daudz ceļu un daudz pieturu, visu neuzskaitīt... bet iebrauciet kaut vai Dvietē, tur vīnogu tēva Paula Sukatnieka darbalauks un mājas, kurās vēl aizvien kūp skursteņi, ir siltums un vietu rod jauni vīnogu stādi un ik gadu notiek pasākumi. Izbrauciet cauri ciemata centram un paverieties Dvietes Sv.Staņislava Kotkas Romas katoļu baznīcas torņos, tur pat netālu tiek atjaunota muižas ēka, bet Bebrenē slejas grāfu Plāteru – Zībergu muiža un unikālie sienu gleznojumi atjaunoti Bebrenes Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcai. Applūstošo pļavu un savvaļas govju, zirgu ainava paveras dabas parkā „Dvietes paliene”, dabas tuvums arī izstaigājot enerģētiski bagāto dabas taku „Pilskalnes Siguldiņa”. Vai pagriezieties uz Eglaines pusi, kur dzīvība kūsā Vecā Stendera muzejā. Un, ja ir vairāk laika, iebrauciet Subatē un savām acīm palūkojiet 2016.gadā atjaunoto Tirgus laukumu, uzstādīto saules pulksteni un Subates luterāņu baznīcu (Valsts un Eiropas nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis), vai vasarā baudiet ūdenspriekus pie plašajiem ezeriem. Novada centrā, Ilūkstē, aicinam uz jaunuzcelto Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centru (adrese: Stadiona iela 3, tālr.: 65449002, e-pasts: sporta.skolaEtailukste.lv). Ir labiekārtotas dienesta viesnīcas telpas, vasarā gaidām bērnu nometnes, var pieteikties. Sports mums ir cieņā! Sacensības vieglatlētiem notiek atjaunotajā Ilūkstes sporta laukumā, notiek tradicionālais skrējiens pa Ilūkstes ielām, Velo maratons Ilūkstē, riteņbraukšanas sacensības „Meža takas Bebrenē”. Iedibinām arī jaunas tradīcijas. 2016.gadā, svinot novada svētkus, dzima jauns tūrisma pasākums – Tūrisma rallijs pa Ilūkstes novadu „Citādais ceļojums”, bet kopš aizvadītā gada marta Ilūkstē notiek ikmēneša svētdienas tirgus, kur vienuviet - zemnieku, mājražotāju produkcija, pārtikas un amatniecības preces.

      Jā, mums ir savi nozīmīgākie tūrisma apskates objekti, viesu nami, tradicionālie pasākumi gan kultūrā, gan sportā. Informācija - http://turisms-ilukste.mozello.lv/ un http://www.ilukste.lv/index.php/visi-pasakumi

 

      Kas ir Ilūkstes novada pašvaldība?

         Ilūkstes novadā iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi. Dome izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu, ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

       Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem nodrošina Ilūkstes novada pašvaldības iestādes, to struktūrvienības un kapitālsabiedrības.

       Ilūkstes novada iedzīvotāju intereses 2016. gadā novada domē pārstāvēja 15 deputāti, kuri ir ievēlēti uz 4 gadiem pašvaldības vēlēšanās 2013. gada jūnijā. Domes darbu vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Viņa vietnieks ir Maigurs Krievāns. Pašvaldības Izpilddirektora pienākumu izpildītājs Reinis Līcis.

      Domes darbības nodrošināšanai ir izveidotas un pastāvīgi darbojas šādās komitejas:

 • finanšu komiteja;
 • attīstības un uzņēmējdarbības komiteja;
 • sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja.

       Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi pastāvīgās komisijas:

      Pastāvīgo komisiju darbs 2016.gadā :

 • dzīvokļu komisija (notikušas 13 komisijas sēdes un kopā izskatīti 341 jautājumi);
 • administratīvā komisija (notikušas 14 komisijas sēdes , pieņemti 39 lēmumi);
 • Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisija (notikušas 16 sēdes, pieņemti 36 lēmumi);
 • privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisija ( notikušas 6 sēdes, pieņemti 15 lēmumi);
 • vides un saimniecisko jautājumu komisija;
 • pedagoģiski medicīniskā komisija;
 • vēlēšanu komisija.

 

      Ilūkstes novadā atbilstoši apstiprinātajiem nolikumiem darbojas 17 pašvaldības iestādes un 31 to struktūrvienība:

 1. Ilūkstes novada pašvaldība:

1.1. Bebrenes pagasta pārvalde;

1.2. Dvietes pagasta pārvalde;

1.3. Eglaines pagasta pārvalde;

1.4. Pilskalnes pagasta pārvalde;

1.5. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde;

1.6. Šēderes pagasta pārvalde;

1.7. Lietvedības nodaļa;

1.8. Juridiskā nodaļa;

1.9. Finanšu un grāmatvedības nodaļa;

1.10. Nekustamo īpašumu nodaļa;

1.11. Būvvalde;

1.12. Attīstības plānošanas nodaļa;

1.13. Izglītības, kultūras un sporta nodaļa;

1.14. Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa;

1.15.Teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļa;

2. Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļa;

3. Ilūkstes novada Bāriņtiesa;

4. Ilūkstes novada Sociālais dienests;

5. Ilūkstes 1. vidusskola;

6. Ilūkstes Sadraudzības vidusskola;

7. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola;

8. Eglaines pamatskola;

9. Subates pamatskola;

10. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs;

11. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola;  

12. Ilūkstes novada sporta skola;

13. Raudas internātpamatskola;

14. Ilūkstes Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss”;

15. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”:

15.1. Bebrenes pirmsskolas grupa „Mazputniņš”;

15.2. Subates pirmsskolas grupa „Rūķis”;

16. Ilūkstes novada centrālā bibliotēka:

16.1. Bebrenes pagasta bibliotēka;

16.2. Dvietes pagasta bibliotēka;

16.3. Eglaines pagasta bibliotēka;

16.4. Pilskalnes pagasta bibliotēka;

16.5. Subates pilsētas bibliotēka;

16.6. Šēderes pagasta Šēderes bibliotēka;

16.7. Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka;

16.8. Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

17. Ilūkstes novada kultūras centrs:

17.1. Bebrenes pagasta kultūras nams;

17.2. Dvietes pagasta kultūras nams;

17.3. Eglaines pagasta kultūras nams;

17.4. Pilskalnes pagasta kultūras nams;

17.5. Subates pilsētas kultūras nams;

17.6. Šēderes pagasta kultūras nams.

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās pašvaldības kapitālsabiedrībās:

· SIA "Ornaments";

· SIA "Veselības centrs Ilūkste"

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās:

· SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija;

· SIA "Latgales Laiks";

· SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca".

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās un nodibinājumos:

· Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs;

· Latgales reģionālā attīstības aģentūra;

· Eiroreģions "Ezeru zeme";

· Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi";

· Dvietes senlejas pagastu apvienība.

 

      Kā sazināties ar Ilūkstes novada pašvaldību?

Ilūkstes novada pašvaldība atrodas Ilūkstē, Brīvības ielā 7

Tel.:65447850

e-pasts: domeEtailukste.lv

 

       Ilūkstes novada pašvaldības darba laiks:

Pirmdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30)

Otrdienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30)

Trešdienās un Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30)

Piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.15.30 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30)

Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.

Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks ir līdz 14.00 (bez pusdienu pārtraukuma).