Dzimtsarakstu nodaļas informācija

 

      

27.09.2013. stājas spēkā MK noteikumi Nr.906                                                                   „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”

       Noteikumi nosaka valsts nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apmēru un maksāšanas kārtību.

Valsts nodevas likmes ir šādas:

  • par laulības reģistrāciju - Ls 9,84- (14 euro);
  • par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana – Ls 4,92- (7 euro);
  • par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu – Ls 4,92- (7 euro).

No valsts nodevas atbrīvo: (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu)

  • personu ar I vai II invaliditātes grupu;
  • personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
  • personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
  • bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
  • daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.


   Valsts nodevu samaksā pirms laulības reģistrācijas, civilstāvokļa aktu aktualizēšanas un atjaunošanas, kā arī pirms atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanas.