Ilūkstes un Līvānu novadu mācību priekšmetu (2.posma)

olimpiāžu rezultāti 

2016./2017. mācību gads

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta 2.posmā

Vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Klase

Pedagoga vārds, uzvārds

Latviešu valoda

7.-8.kl.

(mazākumtautību izglītības programmā)

1.

Elīna Gaile

Līvānu 2.vidusskola

7.

Līga Andersone

2.

Linda Jegorova

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

8.

Zinaīda Ķedere

3.

Aleksejs Formanickis

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

8.

Zinaīda Ķedere

Atzinība

Kitija Beitāne

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

7.

Valda Namiņa

Vācu valoda

10.-12.klase

1.

Ainārs Zvirbulis

Līvānu 1.vidusskola

11.

Zane Puga

2.

Edijs Lācis

Līvānu 1.vidusskola

9.

Biruta Jauja

3.

Artūrs Ārsmenieks

Līvānu 1.vidusskola

10.

Zane Puga

Atzinība

Artūrs Utināns

Līvānu 1.vidusskola

10.

Biruta Jauja

Bioloģija

9.-12.klase

1.

Dāvids Rubens

Rudzātu vidusskola

9.

Jolanta Ļubka - Tarasova

2.

Dita Ancāne

Subates pamatskola

9.

Inese Ziediņa

3.

Eva Evelīna Repkova

Ilūkstes 1.vidusskola

9.

Inese Kokina

Atzinība

Marija Groza

Rudzātu vidusskola

9.

Jolanta Ļubka - Tarasova

Atzinība

Agnese Veikšina

Subates pamatskola

9.

Inese Ziediņa

1.

Lāsma Neiceniece

Rudzātu vidusskola

10.

Jolanta Ļubka - Tarasova

2.

Elvis Ancāns

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Inese Kokina

3.

Ieva Isoda

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Inese Kokina

Atzinība

Ritvars Kažoks

Rudzātu vidusskola

10.

Jolanta Ļubka - Tarasova

2.

Karīna Žuromska

Ilūkstes 1.vidusskola

11.

Inese Kokina

3.

Brigita Mālniece

Rudzātu vidusskola

11.

Jolanta Ļubka - Tarasova

Atzinība

Anete Skrimble

Ilūkstes 1.vidusskola

11.

Inese Kokina

Atzinība

Anna Mariņaka

Līvānu 2.vidusskola

11.

Tatjana Bogdanova

1.

Laura Neiceniece

Rudzātu vidusskola

12.

Jolanta Ļubka - Tarasova

2.

Nauris Utnāns

Līvānu 1.vidusskola

12.

Dace Rudzāte

3.

Megija Šede

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

12.

Lilija Razminoviča

Atzinība

Oskars Luksts

Līvānu 1.vidusskola

12.

Dace Rudzāte

       Uz bioloģijas valsts olimpiādi   ir uzaicināts   piedalīties Ilūkstes 1.vidusskolas 10.klases skolēns Elvis Ancāns. Olimpiāde notiks Rīgā no 25.-27.janvārim . Novēlam veiksmi valsts olimpiādē!

Vēsture

9. un 12. klase

1.

Jeļizaveta Korotkova

Ilūkstes 1.vidusskola

12.

Vita Anspoka

2.

Jevgēnijs Grigorjevs

Rudzātu vidusskola

12.

Ēvalds Kārklis

3.

Laura Neiceniece

Rudzātu vidusskola

12.

Ēvalds Kārklis

Atzinība

Ita Daugavvanaga

Līvānu 1.vidusskola

12.

Andris Pakers

1.

Dāvids Rubens

Rudzātu vidusskola

9.

Ēvalds Kārklis

2.

Ilmārs Štolcers

Līvānu 1.vidusskola

8.

Andris Pakers

3.

Andis Ancāns

Rožupes pamatskola

9.

Sanita Dubovska

Atzinība

Diāna Timoškova

Eglaines pamatskola

9.

Eva Linkeviča

Atzinība

Dagnija Butlere

Līvānu 1.vidusskola

9.

Sandra Maskalāne

Uz vēstures valsts olimpiādi   ir uzaicināta   piedalīties Ilūkstes 1.vidusskolas 12.klases skolniece Jeļizaveta Korotkova. Novēlam veiksmi!

Latviešu valoda un literatūra

11.-12. klase

1.

Anna Franciska Labinska

Līvānu 1. vidusskola

12.

Ārija Baltmane

1.

Diāna Calpanova

Rudzātu vidusskola

12.

Iveta Kārkle

2.

Viktorija Calpanova

Rudzātu vidusskola

12.

Iveta Kārkle

1.

Brigita Mālniece

Rudzātu vidusskola

11.

Lilita Rudzāte

2.

Zane Jermuša

Līvānu 1. vidusskola

11.

Gunta Pauniņa

3.

Ita Daugavvanaga

Līvānu 1. vidusskola

11.

Gunta Pauniņa

Atzinība

Sanita Vitkovska

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

11.

Aija Rubļevska

Atzinība

Anna Mariņaka

Līvānu 2. vidusskola

11.

Līga Andersone

Fizika

9.-12. klase

1.

Dāvis Rubens

Rudzātu vidusskola

9.

Vladislavs Spriņģis

2.

Eva Evelīna Repkova

Ilūkstes 1. vidusskola

9.

Pēteris Kalvāns

3.

Diāna Spila

Līvānu 2. vidusskola

9.

Taisija Grablevska

3.

Anastasija Kolosova

Līvānu 2. vidusskola

9.

Taisija Grablevska

Atzinība

Aleksejs Raups

Eglaines pamatskola

9.

Ingrīda Studāne

3.

Elvis Ancāns

Ilūkstes 1. vidusskola

10.

Pēteris Kalvāns

Atzinība

Laima Apele

Ilūkstes 1. vidusskola

10.

Pēteris Kalvāns

Atzinība

Artis Pauniņš

Līvānu 1. vidusskola

10.

Guberts Vēvers

3.

Jānis Vadzišs

Ilūkstes 1. vidusskola

11.

Pēteris Kalvāns

Atzinība

Renāte Kārkle

Līvānu 1. vidusskola

11.

Guberts Vēvers

2.

Nauris Utnāns

Līvānu 1. vidusskola

12.

Guberts Vēvers

Atzinība

Viktorija Calpanova

Rudzātu vidusskola

12.

Vladislavs Spriņģis

Atzinība

Agris Meinards Prikuls

Rudzātu vidusskola

12.

Vladislavs Spriņģis

Latviešu valoda un literatūra

8.-9. klase

1.

Ilmārs Štolcers

Līvānu 1. vidusskola

8.

Rita Kurloviča

2.

Ilze Skutele

Līvānu 1. vidusskola

8.

Ārija Baltmane

3.

Megija Pabērza

Ilūkstes 1. vidusskola

8.

Velta Šterna

1.

Anete Upīte

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

9.

Aija Rubļevska

2.

Elza Timšāne

Ilūkstes 1. vidusskola

9.

Andželika Pabērza

3.

Eva Evelīna Repkova

Ilūkstes 1. vidusskola

9.

Andželika Pabērza

Atzinība

Dagnija Butlere

Līvānu 1. vidusskola

9.

Rita Kurloviča

       Uz latviešu valodas valsts olimpiādi   ir uzaicināta   piedalīties Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 9.klases skolniece Anete Upīte. Novēlam veiksmi!

       Uz 13. atklāto mājturības un tehnoloģiju olimpiādi “Gadalaiki - ziema” ir uzaicināta piedalīties Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 9.klases skolniece Laura Svarāne. Novēlam veiksmi!

Ekonomika

10.-12. klase

1.

Nauris Utnāns

Līvānu 1.vidusskola

12.

Jevgēnija Golubeva

2.

Oskars Luksts

Līvānu 1.vidusskola

12.

Jevgēnija Golubeva

2.

Karīna Žuromska

Ilūkstes 1.vidusskola

11.

Viktors Jasiņavičs

3.

Agris Meinards Prikuls

Rudzātu vidusskola

12.

Valentīna Vaivode

3.

Zintis Ščerbakovs

Ilūkstes 1.vidusskola

11.

Viktors Jasiņavičs

Atzinība

Diāna Calpanova

Rudzātu vidusskola

12.

Valentīna Vaivode

Atzinība

Viktorija Calpanova

Rudzātu vidusskola

12.

Valentīna Vaivode

Matemātika

9.-12. klase

1.

Dāvids Rubens

Rudzātu vidusskola

9.

Veneranda Spriņģe

2.

Eva Evelīna Repkova

Ilūkstes 1.vidusskola

9.

Gunta Vaitkune

Atzinība

Anete Upīte

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

9.

Alda Ģēģere

Atzinība

Diāna Spila

Līvānu 2.vidusskola

9.

Tatjana Piskunova

1.

Artis Pauniņš

Līvānu 1.vidusskola

10.

Elita Vaivode

2.

Lāsma Neiceniece

Rudzātu vidusskola

10.

Veneranda Spriņģe

3.

Laima Apele

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Gunta Vaitkune

3.

Ieva Isoda

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Gunta Vaitkune

Atzinība

Karīna Žuromska

Ilūkstes 1.vidusskola

11.

Ilze Vanaģele

Atzinība

Zintis Ščerbakovs

Ilūkstes 1.vidusskola

11.

Ilze Vanaģele

2.

Laura Neiceniece

Rudzātu vidusskola

12.

Veneranda Spriņģe

2.

Agris Meinards Prikuls

Rudzātu vidusskola

12.

Veneranda Spriņģe

Atzinība

Arta Kārkliņa

Ilūkstes 1.vidusskola

12.

Gunta Vaitkune

Atzinība

Jevgēnijs Grigorjevs

Rudzātu vidusskola

12.

Veneranda Spriņģe

       Uz matemātikas valsts   olimpiādi ir izvirzītas Ilūkstes 1.vidusskolas skolnieces: Laima Apele (10.kl.) un Ieva Isoda (10.kl.). Novēlam veiksmi valsts olimpiādē!

Ķīmija

9.- 12. klase

1.

Dāvids Rubens

Rudzātu vidusskola

9.

Jolanta Ļubka - Tarasova

Atzinība

Eva Evelīna Repkova

Ilūkstes 1.vidusskola

9.

Iveta Megne

3.

Laima Apele

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Iveta Megne

Atzinība

Artis Pauniņš

Līvānu 1.vidusskola

10.

Sandra Ziemele

2.

Zintis Ščerbakovs

Ilūkstes 1.vidusskola

11.

Iveta Megne

3.

Glenda Kuciņa

Ilūkstes 1.vidusskola

11.

Iveta Megne

2.

Nauris Utnāns

Līvānu 1.vidusskola

12.

Sandra Ziemele

3.

Megija Šede

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

12.

Vita Vizule

Atzinība

Linards Baltmanis

Līvānu 1.vidusskola

12.

Sandra Ziemele

Matemātika

5. - 8.klase

1.

Guntis Kaušelis

Ilūkstes 1.vidusskola

5.

Biruta Gičevska

2.

Roberts Linards

Ilūkstes 1.vidusskola

5.

Biruta Gičevska

1.

Dana Viviāna Cirse

Ilūkstes 1.vidusskola

6.

Biruta Gičevska

2.

Anna Isoda

Ilūkstes 1.vidusskola

6.

Biruta Gičevska

3.

Stepans Ladošins

Subates pamatskola

6.

Alla Brokāne

2.

Emīls Linards

Ilūkstes 1.vidusskola

7.

Ilga Kaniņa

Atzinība

Diāna Žuromska

Eglaines pamatskola

8.

Olita Kārkliņa

Ģeogrāfija

10.-12.klase

1.

Lāsma Neiceniece

Rudzātu vidusskola

10.

Ingūna Prikule

1.

Āris Kārklis

Līvānu 1.vidusskola

11.

Sintija Vaikule

2.

Skaidris Skutelis

Līvānu 1.vidusskola

10.

Sintija Vaikule

2.

Arvis Utnāns

Līvānu 1.vidusskola

10.

Sintija Vaikule

2.

Rainers Svencis

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola

10.

Sintija Vaikule

3.

Elvis Ancāns

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Iveta Midere

3.

Laima Apele

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Iveta Midere

3.

Ita Daugavvanaga

Līvānu 1.vidusskola

11.

Sintija Vaikule

3.

Brigita Mālniece

Rudzātu vidusskola

11.

Ingūna Prikule

Atzinība

Artis Kokins

Ilūkstes 1.vidusskola

10.

Iveta Midere

Atzinība

Ādams Arvo Brūvers

Rudzātu vidusskola

11.

Ingūna Prikule

Atzinība

Luksts Oskars

Līvānu 1.vidusskola

12.

Sintija Vaikule

Atzinība

Prikuls Agris Meinards

Rudzātu vidusskola

12.

Ingūna Prikule

Atzinība

Grigorjevs Jevģēnijs

Rudzātu vidusskola

12.

Ingūna Prikule