skolu projekts

      2017.gada 1.septembrī Ilūkstes 1.vidusskolā un Subates pamatskolā tika uzsāktas projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs.

skolu projekts

      Ilūkstes novada pašvaldība 2017.gada 28.augustā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.