ERAFES

 

 

 

 

 

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 2. vidusskolā un Bebrenes vidusskolā” norise

 

       Ir noslēdzies pirmais posms ERAF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 2. vidusskolā un Bebrenes vidusskolā”.

      Gan Ilūkstes 2. vidusskolā, gan Bebrenes vidusskolā tika renovēti sekojoši mācību kabineti: bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas.

      Cerams, ka kabinetu gaumīgais, gaišais un mūsdienīgais iekārtojums, jaunās mēbeles, dos stimulu skolotājiem darbam un skolēniem motivāciju mācīties.

     Projekta 2. posma ietvaros paredzēts aprīkot kabinetus ar mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi, lai varētu kvalitatīvi veikt laboratorijas darbus, eksperimentus, pētījums.

 

Bebrenes vidusskolas direktore Ē. Šaršune

Sadarbībā ar Ilūkstes 2.vidusskolas kolektīvu


ERAFES

 

 

 

 

 

         Ilūkstes novada dome realizē projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 2.vidusskolā un Bebrenes vidusskolā” (identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/112) īstenošanu.

       Projekts tiek īstenots darbības programmas (2007 – 2013. gadam) Infrastruktūra un pakalpojumi 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”

      Projekta mērķis – ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos Ilūkstes novadā.

 

Telpu renovācija:

* inženiertehniskie darbi;

* remontdarbi.

Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana.

Projektu finansē:

  • ERAF
  • Eiropas Savienība ,
  • Latvijas valsts,
  • Ilūkstes novada dome

Projekta vadītāja L. Dudare

                      


         

ESERAF

 

 

 

 

  

       Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ilūkstes 2.vidusskolā un Bebrenes vidusskolā" (identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/112) īstenošana, kas tiek realizēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītās darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" ietvaros.

     Projekts tiek īstenots darbības programmas (2007. – 2013. gadam) Infrastruktūra un pakalpojumi 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”

      Projekta mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Ilūkstes 2.vidusskolā un Bebrenes vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolu materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu. Līdz šim prioritāro priekšmetu kabineti tika aprīkoti ar mēbelēm, sistematizācijas skapjiem.

      Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi ERAF finansētās 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegādes centralizēto iepirkumu un ir izveidojusi „Mācību aprīkojuma iepirkuma pasūtījumu apstrādes sistēmu", kurā interneta vidē pašvaldības un projektos iesaistītās skolas varēs veikt mācību kabinetu aprīkojuma iegādi.

      Lai sagatavotu projektu īstenotājus darbam ar mācību aprīkojuma iepirkumu sistēmu, ministrija sadarbībā ar reģionālajiem ES struktūrfondu informācījas centriem organizēs mācību seminārus, praktiskas apmācības ar mācību aprīkojuma iepirkuma pasūtījumu apstrādes sistēmu.

      Ilūkstes 2.vidusskolas un Bebrenes vidusskolas pedagogi cer, ka nākamā mācību gada sākumā skolēni dabaszinību mācību priekšmetus apgūs izmantojot modernus mācību līdzekļus.

 


 

ES               ERAF

 

 

 

 

           Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ilūkstes 2.vidusskolā un Bebrenes vidusskolā" (identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/112) īstenošana, kas tiek realizēta Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītās darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" ietvaros.

      Projekts tiek īstenots darbības programmas (2007. – 2013. gadam) Infrastruktūra un pakalpojumi 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”.

Ir noslēdzies projekta nākamais etaps - piegādātas un uzstādītas mēbeles - vilkmes skapis demonstrējumiem ķīmijas kabinetā, laboratorijas skapji ķīmisko vielu glabāšanai, ķīmiskajiem traukiem un reaktīviem, skolēnu laboratorijas galdi ķīmijas kabinetā, laboratorijas galdi eksperimentiem, aprīkojums laboratorijas telpai fizikas kabinetā, galdi un krēsli mācību kabinetos, kā arī citas mēbeles, kas palīdzēs nodrošināt kvalitatīvākus mācību apstākļus dabaszinātņu priekšmetu apguvei, - stāsta projekta vadītāja Līga Dudare.  Viņa atzīst, ka par šīm pārmaiņām gandarīti ir gan skolotāji, kuri māca matemātiku, ķīmiju un fiziku, bioloģiju, gan skolēni, kuri tagad dabaszinātņu priekšmetus varēs apgūt modernos kabinetos.

     Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi ERAF finansētās 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegādes centralizēto iepirkumu un ir izveidojusi „Mācību aprīkojuma iepirkuma pasūtījumu apstrādes sistēmu", kurā interneta vidē pašvaldības un projektos iesaistītās skolas varēs veikt mācību kabinetu aprīkojuma iegādi. Arī Ilūkstes novada pašvaldības Ilūkstes 2.vidusskola un Bebrenes vidusskola ir pievienotas centralizētajam iepirkumam, ko veic LR Izglītības ministrija. Pašreiz darba grupa veic pasūtījumu - pēc kura piegādes skolas varēs strādāt ar jaunu, modernu aparatūru – mērinstrumentiem, mikroskopiem, reaģentiem, vizuālajiem uzskates līdzekļiem, projektoriem un citām iekārtām

      Ilūkstes 2.vidusskolu un Bebrenes vidusskolu apmeklēja VIAA SF Kontroles departamenta Projektu uzraudzības nodaļa un veica izlases pārbaudi projekta īstenošanas vietā. Ir patīkami, ka slēdziens par projekta īstenošanas atbilstību noslēgtajai ,,Vienošanās par projekta īstenošanu” ir pozitīvs.

 


 

ES          ERAF  

 

 

 

 

         Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 2. vidusskolā un Bebrenes vidusskolā” norise

        Ir uzsākts otrais posms ERAF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 2. vidusskolā un Bebrenes vidusskolā”.

      Pirmā posma ietvaros gan Ilūkstes 2. vidusskolā, gan Bebrenes vidusskolā tika renovēti sekojoši mācību kabineti: bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas.

      Projekta 2. posma ietvaros paredzēts aprīkot kabinetus ar mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi, lai varētu kvalitatīvi veikt laboratorijas darbus, eksperimentus, pētījumus, lai mācību stundās varētu izmantot interaktīvas metodes un motivētu skolēnus aktīvai darbībai.

    Šobrīd jau ir veikti pasūtījumi sekojošās projekta sadaļās:

  1. daļa - Digitālās informācijas apstrādes sistēmas – pieteikti skolotāju un skolēnu portatīvie datori, interaktīvās tāfeles, projektori, ekrāni, datu kameras, demonstrācijas sensori, digitālie mikroskopi.
  2. daļa - Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā (ierīču komplekts mehānikā, optikā, elektrībā un magnētismā u.c.).
  3. daļa  - Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā (mikroskopi, binokulāri (stereomikroskops), mikroskopisko preparātu komplekti, ierīču komplekti mikropreparētu sagatavošanai u.c.).
  4. daļa - Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā (destilēšanas iekārta, pH metrs, u.c.), laboratorijas piederumi un   trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļi ķīmijā (trauku un piederumu komplekti fizikā un ķīmijā).
  5. daļa - Modeļi matemātikas kabinetam (dažādas ģeometriskas figūras)
  6. daļa - Vielas eksperimentu sagatavošanai, veikšanai un demonstrēšanai.

     Pasūtījuma  piegādātāji: Apvienība (SIA „TCon”, SIA „TG 19”, SIA „ATEA”, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils Digitālais centrs”), SIA „Lielvārds”,  SIA „Adrona”,            SIA „Labochema Latvija”.

     Pasūtīto materiālu piegāde notiks laika posmā no 2010. gada decembra līdz 2011. gada martam.

     Dabaszinātņu kabinetu iekārtošana būs liels ieguldījums mācīšanas procesa uzlabošanā Bebrenes vidusskolā un Ilūkstes 2. vidusskolā.

                                                                                     Bebrenes vidusskolas direktore, projekta asistente

                                                                                       Ērika Šaršune


ESERAF

Dabaszinātņu kabinetu modernizēšana Ilūkstes novada Sadraudzības vidusskolā un Bebrenes vidusskolā.

Projekta ietvaros "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 2. vidusskolā (Sadraudzības vidusskolā) un Bebrenes vidusskolā", līguma Nr.2009/0006/3DP/3.1.3.0./09/IPIA/VIAA/112 notiek skolu dabaszinātņu kabinetu

modernizēšana.
Projekta mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana, uzlabojot dabaszinātņu priekšmetu mācīšanas apstākļus  vidusskolās, modernizējot un pilnveidojot vidusskolu materiāli tehnisko bāzi. Projekta ietvaros pagājušajā gadā četri dabaszinātņu kabineti (ķīmija, fizika, bioloģija, matemātika)  izremontēti un iegādātas mēbeles, šogad piegādātas interaktīvo tehnoloģiju ierīces,  ierīces pētnieciskajai darbībai, nodrošinot eksperimentu sagatavošanu un demonstrēšanu. Lai nodrošinātu izglītības standartu realizēšanu, lai skolēniem sniegtu kvalitatīvu, prasībām atbilstošu izglītību, vidusskolu dabaszinātņu kabineti tiek aprīkoti ar mūsdienīgām tehnoloģijām.

Fizikas kabinetiem piešķirti mehānikas, elektrības un magnētisma, kā arī optikas ierīču komplekti, un ierīces eksperimentu demonstrēšanai.

Bioloģijas kabinetiem piegādātas ierīces un komplekti skolēnu frontālam darbam, grupu darbam un ierīces demonstrējumiem.

Ķīmijas kabineti aprīkoti ar laboratorijas traukiem, iekārtām pētnieciskajai darbībai.

Matemātikas kabinetiem piegādāti dažādi modeļi (figūras).

Gan Ilūkstes novada Sadraudzības vidusskolā, gan Bebrenes vidusskolā ir ienākušās jaunās tehnoloģijas.

Projekta īstenošanas rezultātā paaugstināsies vispārējās vidējās izglītības kvalitāte un skolēni būs motivēti nākotnē izvēlēties ar dabaszinātnēm un inženierzinātnēm saistītas studiju programmas.


 

Atgiezties pie projektiem