Izglītība novadā

 

      Ilūkstes novada pašvaldībā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš” ar 3 filiālēm Subatē, Bebrenē, Dvietē, trīs vidusskolas- Bebrenes vidusskola, Ilūkstes 1.vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, divas pamatskolas- Eglaines pamatskola, Subates pamatskola, divas izglītības iestādes ar profesionālo ievirzi- Ilūkstes novada sporta skola, Ilūkstes mūzikas un mākslas skola, viena speciālās izglītības iestāde- Raudas speciālā internātpamatskola bērniem bāreņiem un viena interešu izglītības iestāde- „Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs”.

     Turpinot kompleksi veidot visa veida izglītības iestāžu tīklu Ilūkstes novadā, kā arī, lai sekmētu efektīvāku pašvaldības finanšu izlietojumu, Ilūkstes novada pašvaldība pārņēma no Izglītības un zinātnes ministrijas Bebrenes Profesionālo vidusskolu. Ar 2011.gada 1.janvāri Bebrenes Profesionālā vidusskola turpina darboties kā pašvaldības profesionālās izglītības iestāde, sniedzot izglītību veterinārmedicīnā, ēdināšanas, tūrisma un viesnīcu pakalpojumos.

     131 Ilūkstes novada pedagogs ir piedalījies ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, kurā bija iespēja apliecināt savu profesionālo zināšanu, prasmju un iemaņu, analītisko un radošo spēju atbilstību piecām kvalitātes pakāpēm.

     Šobrīd  Ilūkstes novada vispārizglītojošajās un profesionālās izglītības iestādēs izglītību iegūst 1286 skolēni.