Attīstība

 

 

Lai veicinātu Ilūkstes novada attīstību, pašvaldība un tās iestādes aktīvi iesaistās dažādu attīstības un investīciju projektu sagatavošanā, lai piesaistītu gan nacionālos, gan Eiropas Savienības finanšu līdzekļus.

Īpaši aktīvi pašvaldība un tās iestādes iesaistās projektu realizācijā, kas saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu novadā: ūdenssaimniecības attīstība, labiekārtošana (ielu apgaismojums), energoefektivitātes paaugstināšana, tūrisma uzlabošana.

Ilūkstes novada dome turpina aktīvi darboties pie dažādu esošo projektu realizācijas, kā arī pie jaunu projektu pieteikumu sagatavošanas, lai turpinātu novada nozaru un jomu attīstību, piesaistot finanšu līdzekļus no nacionālām, Eiropas Savienības un citām atbalsta programmām un iniciatīvām.Ilūkstes novada teritorijas attīstībai tiek izvirzītas sekojošas prioritātes:

* Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un visu veidu pakalpojumu sniegšana juridiskām un fiziskām personām;

* Novadā esošo sociālo objektu (vidusskolu, kultūras namu, u.c.) pilnveidošana un attīstība;

* Tūrisma un citu servisa pakalpojumu attīstība. Kultūrvēsturiskās vides un dabas mantojuma saglabāšana un izmantošana, tūrisma nozares attīstība;

* Iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana;

* Ilūkstes novada vides labiekārtošana;

* Kultūras dzīves un brīvā laika pavadīšanas iespēju aktivizēšana;

* Iedzīvotāju profesionālā un tālākā izglītošana.

Attīstība Ilūkstes novadā nozīmē ne tikai esošo uzņēmumu izaugsmi un potenciālu investoru piesaisti, bet arī pašu novada iedzīvotāju iesaistīšanos novada dzīvē. Ņemot vērā pašreiz izveidoto vidi uzņēmējdarbības attīstībai, var uzskaitīt, ka novada iedzīvotāji varētu apsvērt iespējas savas uzņēmējdarbības uzsākšanai Ilūkstes novadā, īpaši, tad ja tiktu radīti un īstenoti stimuli un atbalsts viņu dzimtajā pusē.