Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ilūkstes novada sporta skolas Covid-19 kārtība

APSTIPRINU:___________

2021.gada 31.augustā

Ilūkstes novada Sporta skolas

direktors Dz.Pabērzs

 

 

Ilūkstes novada Sporta skolas   

Izglītības procesa organizēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija

 noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi

 Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.5 1. apakšpunktu

 

 

I Vispārīgie jautājumi

 1.Iekšējie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā organizē izglītības procesu Augšdaugavas novada  Ilūkstes novada Sporta skolā (turpmāk – Skolā), nodrošinot drošu izglītības procesu, lai mazinātu Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem risku inficēties ar Covid-19, īstenojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktos informēšanas, distances ievērošanas, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipus, kā arī testēšanas organizēšanu.

2.Noteikumi ir saistoši Skolas darbiniekiem un izglītojamajiem.

3.Izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) un citu Skolai nepiederošo personu uzturēšanos Skolā nosaka Skolas iekšējie noteikumi par kārtību, kādā izglītojamo vecāki un citas personas uzturas Skolā.

II Izglītības procesa organizēšana

4.Skolā izglītības procesa īstenošanas veidu (modeli), saskaņojot ar Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektori (turpmāk – Izpilddirektori) un informē Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldi (turpmāk – Izglītības pārvaldi), nosaka Skolas direktors, izdodot rīkojumu.

5.Skolas izglītības procesā īstenošanas veids (modelis) var tikt mainīts atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.

6.Izglītības process Skolā tiek nodrošināts saskaņā ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem, ciktāl tie nav pretrunā MK noteikumiem.

7.Izglītības process Skolā tiek nodrošināts atbilstoši Skolas direktora apstiprinātajam Mācību priekšmetu un mācību stundu plānam vai nodarbību plānam, kurā var tikt veiktas izmaiņas atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai Skolā vai valstī.

8.Skola par izmaiņām Mācību priekšmetu un mācību stundu plānā vai nodarbību plānā nekavējoties informē izglītojamos un Vecākus, nosūtot informāciju, e-pastā vai citādi.

 

III Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipu un piesardzības pasākumu ievērošana un nodrošināšana un testēšanas organizēšana

9.Skolas direktors, Covid-19 infekcijas izplatības novēršanas pamatprincipu ievērošanai Skolā, ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās ievērošanu, higiēnas prasību nodrošināšanu un ievērošanu un izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa uzraudzību un ievērošanu, kā arī testēšanas organizēšanu.

10.Komunikācijas nodrošināšana notiek atbilstoši Iestādes direktora (vadītāja) noteiktajai rīcības shēmai šādām mērķgrupām:

10.1. Skola – Izglītības pārvalde – Izglītības iestādes dibinātājs(Skolas direktors -Izglītības pārvaldes vadītāja – Izpilddirektore);

10.2. Skolas direktors – darbinieki(Skolas direktors- Skolas darbinieki);

10.3. Skola – izglītojamie(Skolas direktors- treneri- izglītojamie);

10.4. Skola– Vecāki(Skolas direktors-Vecāki, Skolas direktors-treneri-Vecāki, Skolas direktors – treneri- Vecāki);

10.5. Vecāki/ izglītojamie – Skolas direktors(Vecāki/ izglītojamie-Vecāki-treneri- Skolas direktors).

11. Lai nepieļautu Covid-19 infekcijas izplatīšanos, Skolas izglītojamie un nodarbinātie tiek informēti par:

11.1. nepieciešamību sekot savam veselības stāvoklim;

11.2. nepieciešamību nekavējoties informēt izglītības iestādes administrācijas pārstāvi, ja darbiniekam vai izglītojamajam konstatēta inficēšanas ar Covid-19;

11.3. nepieciešamību Skolas administrācijas darbiniekam, kurš saņēmis informāciju no izglītojamā un/vai darbinieka par inficēšanos ar Covid-19, nekavējoties informēt par to Skolas direktoru.

12.Skolā izglītojamo un darbinieku informēšanai tiek izmantoti izglītības iestādes informatīvie un e-resursi:

12.1. izglītojamo un darbinieku e-pasta adreses;

13.Lai Skolā īstenotu epidemioloģiskās drošības ievērošanas nosacījumus:

13.1. Skolā ierobežota nepiederošu personu plūsma, saziņai ar Skolas darbiniekiem izmantojami elektroniskās saziņas rīki. Klātienes kontakti Skolā organizējami vienīgi iepriekš sazinoties ar atbildīgo darbinieku.

13.2. Izstrādāti noteikumi  Skolas izglītojamajiem (1.pielikums) un Vecākiem (2.pielikums).

14.Skolas iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem saskaņā ar MK noteikumos noteiktajām prasībām.

15.Skolā izglītojamo ierašanās notiek pēc apstiprināta mācību plāna un peldbaseina apmeklēšana pēc iknedēļas grafika.

16.Distancēšanās un higiēnas prasību ievērošana tiek nodrošināta atbilstoši MK noteikumiem un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem.

17.Pēc treniņu nodarbībām tiek veiktas telpu vēdināšana.

18.Pēc treniņu nodarbībām trenažieru zālē un ģērbtuvēs apkopējas veic virsmu dezinfekciju.

19.Izglītojamo (kuri neapmeklē mācību iestādes vai 5-6 gadīgos bērnus) un darbinieku testēšana tiek veikta katru nedēļu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam:

20.Izglītojamo līdz 14 gadu vecumam testēšana notiek ar likumisko pārstāvju piekrišanu par izglītojamā testēšanu saņemšanu.

 

IV Noslēguma jautājumi

21.Noteikumi ir ievietojami Ilūkstes pilsētas administrācija mājas lapā https://www.ilukste.lv/sports/sporta-skola/ un Skolas vestibilā redzamā vietā.

22.Izglītojamajiem un Vecākiem uz e-pastu vai citādi tiek nosūtīta informācija, kur var iepazīties ar Noteikumiem.

23.Ja Skolas rīcībā ir informācija, ka Vecāki ļaunprātīgi izmanto situāciju, maldina par bērna veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, sazinās ar atbildīgajiem dienestiem un informē Izglītības pārvaldi, lai kopīgi risinātu situāciju.

 

1.pielikums

Kārtības noteikumi izglītojamiem

1.Ieejot Skolā, dezinficēt rokas ar Skolā uzstādītajiem dezinfektoriem vai lietot savus dezinficējošos līdzekļus.

2.Uzturoties Skolā, ievērot 2m distanci.

3.Virsdrēbes atstāt iepriekš norādītajā vietā. Virsdrēbēs neatstāt naudu, mobilos tālruņus un citas vērtīgas lietas. Skola neatbild par virsdrēbēs atstātajām mantām.

4.Treniņu laikā iekštelpās audzēkņiem nav jālieto sejas maskas.

5.Ievērot visas sanitāri higiēniskās normas pēc tualetes apmeklējuma (roku mazgāšana un dezinfekcija);

6.Ja izglītojamajam ir elpceļu saslimšanas simptomi (iesnas, klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums vai paaugstināta temperatūra), ir aizliegts apmeklēt klātienes nodarbības Skolā.

7.Ja izglītojamā veselības stāvoklis pasliktinās mācību stundas laikā, izglītojamais par to informē treneri. Treneris izsauc vecāku.

8.Atsākot mācības Skolā pēc ar elpceļu infekciju saistītu mācību kavējumiem, Skolā iesniedz mācību kavējumus attaisnojošu dokumentu (ārsta izsniegta izziņa).

 

2.pielikums

Informācija vecākiem

1.Izglītojamajiem ir tiesības lietot savus dezinfekcijas līdzekļus.

2.Ja izglītojamajam ir saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, iesnas, apgrūtināta elpošana), vecākiem bērns jāatstāj mājās un jākonsultējas ar ģimenes ārstu.

3.Izglītojamajam pēc izveseļošanās, atgriežoties Skolā, jāuzrāda ārsta izziņa par veselības stāvokli.

4.Ja izglītojamajam mācību procesa laikā tiek novēroti saslimšanas simptomi, tad izglītojamais tiek izolēts no pārējiem izglītojamiem un vecāki maksimāli ātri izņem savu bērnu no Skolas.

5.Ja vecākiem vai citām personām nepieciešams apmeklēt Skolu, tad jāveic iepriekšēja pierakstīšanās pie Skolas administratora pa tālruni 65449002.

6.Apmeklējot Skolu, jāreģistrējas pie administratora, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa Numuru.

Skip to content