Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Apstiprināts projekta pieteikums “Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas “Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana”

Ilūkstes novada pašvaldība īstenos projektu Nr.1-08/97/2020 “Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas “Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana”, kas apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projektu konkursā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana”  ietvaros.

Projekta mērķis ir mazināt antropogēno ietekmi uz dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” biotopu un aizsargājamajām sugām. Izglītot sabiedrību par dabas vērtībām un procesiem dabas liegumā, kā arī dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Tādejādi veicināt ilgtspējīgu tūrima attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus.

 Projekta rezultātā dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” tiks atjaunota infrastruktūrā tūrisma takā “Sprīdītis”, ar mērķi organizēt tūrisma plūsmu droši un videi draudzīgi, mazināt antropogēno ietekmi uz nogāzēm un dabas vērtībām. Plānots pārbūvēt infrastruktūras elementus: kāpnes ~230m, laipas uz balstiem ar laipu paplašinājumiem ~100 m, barjeras gravu un stihiski neatļauto taku norobežošanai 240 m, kā arī atjaunot atpūtas vietas, izvietojot 14 solus un 4 galdus. Projekta ietvaros tiks atjaunotas un papildinātas 15 informatīvās plāksnes, kas sevī ietvers informāciju par dabas procesiem un dabas liegumā sastopamajām dabas vērtībām.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 27 199,00, no kuriem 90% – EUR 25069,00 sedz LVAF, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Ilūkstes novada pašvaldība.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada nogalei.

Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Skip to content