Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Augšdaugavas novada pašvaldības pirmsskolas jomas skolotāju seminārs Ilūkstes PII “Zvaniņā”

19.aprīlī Ilūkstes PII “Zvaniņš” notika Augšdaugavas novada pašvaldības pirmsskolas jomas skolotāju seminārs “Organizēta mācību darbība pirmsskolas kompetenču pieejā balstīta mācību satura kontekstā”, kurā  piedalījās novada izglītības iestāžu pirmsskolas skolotāji. Semināra dalībnieki vēroja un vērtēja mūzikas rotaļnodarbību “Lai skan!” vidējā grupā “Lācēns” (mūzikas skolotāja O.Lapa, grupas skolotāja I.Kūliņa), sporta nodarbību “Kustību prieks” sagatavošanas grupā “Bitīte”(sporta skolotāja L.Millere, grupas skolotāja H.Skrimble) un rotaļnodarbību āra vidē “Saimnieks savā zemē” vecākajā grupā “Zaķēns” (skolotājas V.Kraukle, D.Krievāne, skolotāja palīgs S.Borovska). Nodarbību laikā skolotājas dalījās ar labās prakses piemēriem, kā arī metodēm un paņēmieniem, ar kuriem var realizēt rotaļnodarbībai izvirzītos uzdevumus un sasniegt plānotos rezultātus. Pēc nodarbību vērošanas notika vērotā apspriešana.  Bērnu darbošanās ļoti labi parādīja, cik daudz ir sasniegts, lai veidotu prasmes, iemaņas un attieksmes, kas būs nepieciešamas skolas gaitu uzsākšanā. Lai gūtu labus rezultātus, visam iestādes kolektīvam nepieciešams darboties komandā un sadarboties ar vecākiem. Iestādes vadītāja I.Zviedrāne iepazīstināja semināra dalībniekus ar prezentāciju, kurā atspoguļots iestādes darbs. Noslēgumā tika piedāvāta ekskursija pa iestādes grupām, kuras laikā varēja  vērot vides iekārtojumu, materiālo bāzi un iepazīties ar skolotāju pašdarināto metodisko līdzekļu izstādi. Katrs pieredzes apmaiņas seminārs dod iespēju paskatīties, kā strādā kolēģi, vērot labo praksi, paplašina skolotāju redzesloku un gūto ideju iedzīvināšanu savā praksē, ļauj padarīt bērnu ikdienu izglītības iestādē interesantāku un saistošāku. Paldies iestādes radošajam kolektīvam par ieguldīto darbu un atvērtību sava darba popularizēšanā! Paldies novada kolēģiem par ieinteresētību, pateicības vārdiem par jauniegūtām idejām!

 

Ilūkstes PII “Zvaniņš” vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele

Skip to content