Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ēkas nomas tiesību izsole Šēderē

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adrese Alejas iela 8, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads
Nomas objekta veids Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka
Kadastra numurs 4490 002 0314
Ēku kadastra apzīmējumi un platība, m2 Šēderes feldšeru punkta ar kadastra apzīmējumu 4490 002 0173 001 nedzīvojamo telpu daļa 9.7 m2 platībā
Galvenais lietošanas veids Feldšeru punkts
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN) 13.19 EUR (trīspadsmit euro 19 centi)
Izsoles solis 2.00 EUR (divi euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš 3 gadi
Zemes nomas maksa 1.5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28.00 EUR gadā ( bez PVN) Zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
Izsoles veids Mutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanai No 07.03.2022. līdz 11.03.2022., sūtot pa pastu uz adresi Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu sūtot uz e-pastu: pasts@augsdaugavasnovads.lv   Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersona Sanita Snetkova 65476827.
Reģistrācijas maksa 5.00 EUR (pieci euro 00 centi), kas jāieskaita Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas, reģ. Nr.90009117568 norēķinu kontā LV37TREL9807280440200
Izsoles datums, laiks 2022.gada 15.martā plkst.09:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, konferenču zālē
Iznomātājs Šēderes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.40900007595, juridiskā adrese Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikums Var iepazīties Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12.kabinetā un mājaslapā www.augsdaugavasnovads.lv, sadaļā Pašvaldība – Sabiedrība – Īpašumi, mājokļi – Izsoles, sludinājumi  – Nomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiks Iepriekš vienojoties pa tel.65475703 ar Šēderes pagasta pārvaldes pārvaldnieku Viktoru Potjomkinu.

Izsoles noteikumi

Nomas līgums

Pieteikums

Telpu plāns

Skip to content