Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pašulienē „4” Šēderes pagastā fasādes atjaunošana

***Pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku pieņemto lēmumu par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pašulienē „4”, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā” īstenošanu, uzsākti mājas fasādes vienkāršotas atjaunošanas darbi.

***Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar 2016. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 160 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto Granta līgumu Nr. 160282/DME0000260, DME projekta Nr. DME 0000260.

***Projekta summa: 598 269,79 EUR (pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro un septiņdesmit devini centi).

***Granta summa: 299 134,90 EUR (divi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši viens simts trīsdesmit četri euro un deviņdesmit centi), tajā skaitā PVN 102 460,87 EUR (viens simts divi tūkstosi četri simti sešdesmit euro un astoņdesmit septiņi centi).

 

SIA „ORNAMENTS” administrācija

Skip to content