Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas var pieteikties pašvaldības finansējumam

No 1. marta stājas spēkā noteikumi par Augšdaugavas novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalstam, kas apstiprināti 24. februārī Augšdaugavas novada domes sēdē.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Augšdaugavas novada pašvaldībā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi pašvaldības finansējuma saņemšanai, finansējuma piešķiršanas mērķi un uzdevumi, un kārtību, kādā veicama finansējuma piešķiršana un atskaitīšanās par piešķirtā finansējuma izlietojumu.

Uz pašvaldības finansiālu atbalstu var pretendēt biedrības vai nodibinājumi, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Augšdaugavas novadā vai kuru aktivitātes tiks īstenotas pašvaldības teritorijā un kas ar savu darbību sekmē pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu, kā arī reliģiskās organizācijas (draudzes, reliģiskās savienības (baznīcas) un diecēzes), kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Augšdaugavas novadā.

Pašvaldības finansējums tiek piešķirts organizāciju atbalstam, lai tās var īstenot aktivitātes, kas veicina pašvaldības ilgtermiņa attīstības stratēģijas mērķus un attīstības programmas rīcības virzienus un uzdevumus, lai sekmētu nevalstiskā sektora un iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos Augšdaugavas novada attīstības, kultūras, izglītības, sociālo un citu jautājumu risināšanā, veicinātu brīvprātīgas iniciatīvas, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, tradīciju saglabāšanu un organizāciju darbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī lai veicinātu reliģisko organizāciju draudžu tradīciju saglabāšanu, saglabātu un atjaunotu Augšdaugavas novadā esošus kultūras un vēstures pieminekļus, un sakrālās būves.

Organizācijām līdz 1. aprīlim jāiesniedz pieteikums par kārtējam gadam lūgto pašvaldības finansējumu, pievienojot tam plānoto aktivitāšu izdevumu koptāmi. Pieteikumu var sūtīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu uz pasts@augsdaugavasnovads.lv,  vai  pa pastu uz adresi – Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 , vai personīgi iesniedzot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī. Katrai organizācijai kārtējā gadā ir tiesības iesniegt tikai vienu pieteikumu.

Pieteikumu līdz kārtējā gada 1. maijam izskata un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem pašvaldības domes izveidotā Nevalstisko un reliģisko organizāciju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas komisija, ņemot vērā vairākus kritērijus –  atbilstību pašvaldības ilgtermiņa mērķiem, rīcības virzieniem un uzdevumiem; ieguldījuma nozīmību Augšdaugavas novada attīstībā; plānoto aktivitāšu pienesumu Augšdaugavas novada iedzīvotājiem kopumā; citu piesaistīto finansējuma avotu un pašfinansējuma apjomu un līdzšinējās darbības un sadarbības ar pašvaldību vērtējumu.

Pašvaldības finansējums netiek piešķirts administrācijas un darbinieku atlīdzībai, pabalstiem vai citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām, kā arī naudas sodu, līgumsodu vai kavējuma procentu samaksai, nekustamā īpašuma iegādei, politiskiem vai militāriem pasākumiem, jau īstenotu projektu un aktivitāšu izdevumu apmaksai. Tāpat uz pabalstu nevar pretendēt organizācijas, kurām ir nodokļu parādi vai nav iesniegts gada pārskats, kas savlaicīgi nav iesniegušas atskaiti par iepriekšējā gadā piešķirto pašvaldības finansējuma izlietojumu, kurām pasludināts maksātnespējas process, vai uzsākta likvidācija, ka arī ja pašvaldībai sniegtas nepatiesas ziņas.

Pašvaldības finansējuma izlietojuma atskaite jāiesniedz pēc aktivitāšu realizācijas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 10. decembrim, uzrādot grāmatvedības attaisnojošos dokumentus un fotofiksāciju par aktivitāšu īstenošanas gaitu.

Noteikumi, pieteikuma, plānoto aktivitāšu izdevumu koptāmes un atskaites par finansējuma izlietojumu veidlapas

Skip to content