Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana

Cena*

Spied šeit

Jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētu un ciemu teritorijā. Gadījumi, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta ir uzskaitīti Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 25.punktā. Ja zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta, iesniedzējam tiek izsniegts (vai nosūtīts) maksāšanas paziņojums.

Izpildes termiņš**

20 darba dienas

10 darbdienas – ja lēmuma pieņemšanai nav nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi un nav jārīko publiskā apspriešana; darbdienas – pārējos gadījumos.

Saņēmējs***

Zemes īpašnieks
Tiesiskais valdītājs
Pilnvarota persona

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam pievieno kopsapulces lēmuma kopiju par koku ciršanu.

*Jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētu un ciemu teritorijā. Gadījumi, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ir uzskaitīti Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 25.punktā. Ja zaudējumu atlīdzība tiek aprēķināta, iesniedzējam tiek izsniegts (vai nosūtīts) maksāšanas paziņojums.

** 10 darbdienas – ja lēmuma pieņemšanai nav nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi un nav jārīko publiskā apspriešana; 20 darbdienas – pārējos gadījumos.

***Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam pievieno kopsapulces lēmuma kopiju par koku ciršanu.


Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, kurš vēlas veikt koku ciršanu ārpus meža ir jāsaņem pašvaldības atļauja koku ciršanai (bez atļaujas var cirst augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem).


Lai saņemtu atļauju koku ciršanai Ilūkstē

iesniegumu (skat. pielikumā) un tam pievienotos dokumentus iesniedz:

Personīgi

Ilūkstes pilsētas Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā

Brīvības ielā 7, Ilūkstē (1.stāvā);

Tālr. 65447850; 29151600;

Pa pastu

Ilūkstes pilsētas pārvaldei

Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas nov., LV-5447

Pa e-pastu

Elektroniski parakstītu nosūta uz e-pastu pasts@ilukste.lv

Latvija.lv


Apmaksas kārtība

Ja tiek aprēķināta zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu, iesniedzējam tiek izsniegts (vai nosūtīts) maksāšanas paziņojums.

Apmaksu var veikt ar bankas pārskaitījumu vai Ilūkstes pilsētas pārvaldes kasē tās darba laikā.

Atļauju koku ciršanai Ilūkstes pilsētas administrācija izsniedz (vai nosūta) pēc zaudējuma atlīdzības samaksas saņemšanas pašvaldības budžetā. Gadījumā, ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai, to nosūta vai izsniedz iesniedzējam ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.


Pakalpojuma saņemšana

Atļauju koku ciršanai Ilūkstes pilsētas pārvalde  izsniedz vai nosūta (atbilstoši iesniedzēja izvēlei) pēc zaudējumu atlīdzības samaksas saņemšanas pašvaldības budžetā. Gadījumā, ja pieņemts lēmums par atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai, to nosūta vai izsniedz iesniedzējam ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.


Normatīvie akti

Pielikumi

Skip to content