Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Apstiprināts projekta pieteikums “Gājēju tiltu remonts dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā “Sprīdītis””

 

***Ilūkstes novada pašvaldība īstenos projektu Nr.1-08/98/2020 “Gājēju tiltu remonts dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā “Sprīdītis””, kas apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) projektu konkursā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana”  ietvaros.

***Projekta mērķis ir mazināt antropogēno ietekmi uz dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” biotopiem un aizsargājamajām sugām. Tādejādi veicināt  ilgtspējīgu tūrima attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus.

 

***Projekta rezultātā tiks veikts divu gājēju tiltu remonts dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā “Sprīdītis” ar mērķi organizēt tūrisma plūsmu droši un videi draudzīgi, mazinot antropogēno ietekmi uz nogāzēm un dabas vērtībām. Projekta ietvaros plānots nomainīt bojātās tiltu detaļas, izmantojot impregnētu kokmateriālu, kuru kalpošanas ilgumam jābūt vismaz 5 gadi.

***Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 24 000,00, no kuriem 90% – EUR 21 600,00 sedz LVAF, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Ilūkstes novada pašvaldība.

***Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada nogalei.

Stratēģiskās plānošanas nodaļa

Skip to content