Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

No šī gada 8. septembra līdz 8. oktobrim mazās saimniecības var pieteikties atbalsta pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.

Tas ir vienīgais veids, kas ļauj mazajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, izvērtējot iespējas, atsperties, saglabāt ražošanu un attīstīties tālāk. Divreiz šajā atbalsta pasākumā nevar startēt, ja  bijusi dalība 2014.-2020. gadā vai ja šajā periodā īstenots projekts “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Startēt var saimniecības, kuras īstenojušas pasākumu “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”, bet ar piebildi, ka tiks vērtēts, cik sekmīgi tās turpina darboties.

Pretendēt uz atbalstu drīkst fiziska vai juridiska persona  ar ražošanai nepieciešamajiem resursiem – zemi, dzīvniekiem, kuru vērtība, novērtējot naudas izteiksmē, sastāda vismaz 2000 eiro. Tā ir saucamā standarta izlaide (SI).  Ja šī vērtība zemāka, tad jābūt izpildītam nosacījumam par neto apgrozījumu 2000 eiro vērtībā no lauksaimniecības produkcijas par iepriekšējo noslēgto gadu (2020. g.). Šis ir raksturīgākais jautājums, kuru uzdod lauksaimnieki. Tātad, vai nu izpildīti abi nosacījumi vai viens no tiem. Atšķirība tajā, ka standarta izlaidi rēķina uz projekta iesniegšanas brīdi, bet ieņēmumu pierādīšanai  jāiesniedz būs gada ienākumu deklarācija vai pārskats par iepriekšējo gadu. Ne SI, ne apgrozījums nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro. LAD mājaslapā pie atbalsta veidiem, konkrēti pie minētā atbalsta pasākuma ar Nr. 6.3, ir kalkulators, kur, ievadot esošos resursus skaitliskā izteiksmē, uzreiz tiek aprēķināts saimniecības ekonomiskais lielums. Piemēram, slaucamā govs pie SI aprēķina novērtēta ar 1583 eiro. Saistīto uzņēmumu līdzekļus skaita kopā.

Šajā atbalsta kārtā mīkstināts nosacījums par saimnieciskās darbības reģistrēšanu. Noteikumi paredz, ka saimniecībai jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Lūgums klientiem pievērst uzmanību tieši šiem saikļiem “un”, “vai”, kas būtiski var izmainīt rakstītā vai teiktā nozīmi.

Lai projekts netiktu noraidīts, jāievēro visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, tajā skaitā arī nosacījums par saimniecības lielumu. Kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platība (gan īpašumā, gan nomā) nedrīkst pārsniegt 50 ha. Svarīgi pārskatīt zemes platības, kas norādītas zemes robežu plāna eksplikācijā. Piemēram, ja zemes robežu plāna eksplikācijā norādīts, ka LIZ platības ir 52 ha, bet platību maksājumiem pieteikti 48 ha, atbalsta pasākumā nedrīkstēs piedalīties, jo ņems vērā minētos 52 ha. Arī tad, ja daļa no šiem hektāriem iznomāta citai personai, pretendēt uz atbalstu nedrīkstēs. Der atgādināt par zemes robežu plānu aktualizāciju, ja būtiski mainījies izmantošanas mērķis. Protams, šim projektam tas ir par vēlu.

Projekts vērsts uz primāro ražošanu un arī uz lauksaimniecības produkcijas pārstrādi. Tātad uz atbalstu drīkst pretendēt tikai nepārstrādātu un/vai pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražotājs. Kā atbalstāmās nozares ir gan augkopība, gan lopkopība. Šeit arī parādās specifiski nosacījumi. Piemēram, netiks atbalstīta iecere uzsākt ilggadīgo stādījumu ierīkošanu no nulles, jo rezultāts jāsasniedz 3 gadu laikā. Lai gan jāpiebilst, katrs gadījums ir vērtējams. Ja lopkopības nozarē plānota lopu iegāde, būtisks nosacījums ir investēt augstas kvalitātes dzīvniekos.

Ja nosacījumi par atbalsta saņemšanu puslīdz skaidri, tālāk tiek izvērtēti atlases kritēriji, pēc kuriem LAD projektus rindo. Ja pats īpašnieks vai konsultāciju sniedzējs aprēķina, ka saimniecība nevar iegūt vismaz minimālos 40 punktus, uzsākt projekta sagatavošanu nav lietderīgi.

Darījumdarbības plāna izstrādē jāpatur prātā, ka atbalsta pasākums vērsts uz attīstību. Svarīga ekonomiskā atdeve pret 15 000 eiro lielo ieguldījumu. Piemēram, ja saimniecība paredz kāpināt esošo apgrozījumu 2000 eiro apmērā par 20%, skaitliski 2400 eiro, pastāv jautājums, vai šādai saimniecībai atbalsta piešķiršana būs ekonomiski pamatota.

Interesenti var atvērt Lauku atbalsta dienesta mājaslapu un iepazīties gan ar normatīvo aktu prasībām, gan noskatīties vebināra ierakstu par atbalsta pasākumu, gan uzdot jautājumus telefoniski vai sūtīt e-pastu.

Normatīvo aktu regulējums paredz, ka, lai iesniegtu projektu LAD, jāpiesaista konsultants. Saraksts par pakalpojuma sniedzējiem atrodams LAD mājaslapā.

https://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221

Skip to content