Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Augšdaugavas novada dome 11.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 234 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads, apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai un saistošo noteikumu izdošanu” (protokols Nr.13, 1 &) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 11 “Lokālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 44070010297 (Ilūkstes pilsētā)ar  mērķi grozīt teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā geolatvija.lv, darba dienās Augšdaugavas novada domes Attīstības pārvaldē (Daugavpilī, Rīgas ielā 2), Ilūkstes pilsētas administrācijā, (Brīvības iela 7, Ilūkste)kā arī šeit:

Augšdaugavas novada domes 11.11.2021. lēmums Nr. 234 un saistošie noteikumi Nr.11

Skip to content