Pāriet uz saturu Skip to main navigation Skip to footer

Sabiedriskajai apspriešanai nodos lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē

***16. septembrī Augšdaugavas novada dome pieņēma lēmumu nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē 1. redakciju. Lokālplānojuma izstrāde tika uzsākta, balstoties uz Ilūkstes novada domes 27.05.2021. lēmumu Nr. 202 (prot. Nr. 9, 29§.) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkste, Ilūkstes novadā” (kadastra apzīmējums 4407 001 0297, 0,6251 ha platībā).

***Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt funkcionālo zonējumu no „Dabas apstādījumu teritorija” (DA) uz „Publiskās apbūves teritorija” (P) un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN), nosakot teritorijas galvenos izmantošanas veidus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” pielikumu Nr. 3 „Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”.

***Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks: no 2021. gada 28. septembra līdz 26. oktobrim.

***Informācija par publisko apspriešanu pieejama Augšdaugavas novada mājaslapā (sadaļā „Attīstība/Attīstības plānošana/Lokālplānojumi”), portālā Ģeolatvija.lv, kā arī „Ilūkstes novada vēstis” Facebook profilā. Plakāts ar informāciju par lokālplānojuma projektu un publisko apspriešanu ir pieejams Ilūkstes Kultūras un mākslas centra skatlogā (Brīvības ielā 12, Ilūkstē), Augšdaugavas novada Centrālajā administrācijā (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) un uz informatīvā stenda Pilskalnes ielā 1, Ilūkstē.

***Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 20. oktobrī plkst. 17.00 ZOOM platformā, (pieslēgšanās saite ŠEIT).

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā (klātienē) iespējams iepazīties:

  • Ilūkstes pilsētas administrācijas ēkā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā (pašvaldības darba laikā);
  • Augšdaugavas novada Centrālās administrācijas ēkā Rīgas ielā 2, Daugavpilī (pašvaldības darba laikā).

***Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 26. oktobrim:

  • klātienē – Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē) un Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālajā administrācijā (Rīgas ielā 2, Daugavpilī);
  • pa e-pastu – nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz administracija@ilukste.lv;
  • vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē „Iesniegt priekšlikumu”.

 

Priekšlikumu veidlapa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Lopkālplānojuma tertirijas funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma raksts

 

Ilūkstes pilsētas administrācijas

Plānošanas nodaļa

Tālr.: 65447866

Skip to content